Þvinga

Old Swedish Dictionary - þvinga

Meaning of Old Swedish word "þvinga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þvinga Old Swedish word can mean:

þvinga
trycka, tränga, pressa.
þvinga
hwat thwinghar (diKLemming. 1871--73.">STendit animum) wär ok osälikare än altidh aKLemming. 1871--73.">STunda syndena ok aldrigh mättas älla fyllas af hänne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1. 287.
þvinga
2) förtrycka, betunga. ther wil huar rådha ok thuinga land ok almogha, äpte thy huar mäKLemming. 1871--73.">ST förmå KLemning. 1860. SFSS.">Bok om Konnunga KLemming. 1871--73.">STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Lg.">Bure.] 1634. -- Af de inom KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">VareKLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaKLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåKLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 11 (28, 12). wtländis man gäKLemming. 1871--73.">STkomen til thit land skal thu ey mödha oc sörgfullan göra eller thwinga KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 338. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 416. " thwinga rikesins almogha mz skattom ib 467. "
þvinga
3) tvinga, späka. " thän häLghe konunghin. .. thwingade sit köt mz hwasso haKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlädheKLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 855. faKLemming. 1871--73.">STadhe han i atta dagha oc thwingadhe sin likama" KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 15. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 34. " hwat ey auitom vi KLemming. 1871--73.">STephens och J. A. AhlKLemming. 1871--73.">STrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paulum at han thwingar sin licamma oc ledhir han i thräldom" ib 133. mine häLge män twingadho (affligebant) ey thy siin likama at the hatado han, wtan thy at the wildo tempra likaman til sins gudz thiäniKLemming. 1871--73.">ST KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 36. KLemming. 1846.">VadKLemming. 1871--73.">STena KLoKLemming. 1871--73.">STer-Reglor. Utg. af C. F. LindKLemming. 1871--73.">STröm. 1845.">VKR 79.
þvinga
4) tvinga, hålla i tvång el. tukt. eKLemming. 1871--73.">ST thu aKLemning. 1860. SFSS.">Bote. .. tha skalt thu thina vndirdana. .. wiislika oc beskedhlika thwinga KLemming. 1871--73.">ST 383. " thwingar thu them obeskedhelka, thz är. .. ekke goth ib. "ib 384.
þvinga
5) pressa, ansätta. " konung hakon. .. belagde husith ok twang them saa at foghotin gawit ther war aa" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3336.
þvinga
6) pressa, nödga, tvinga. leo. .. twingade (ändradt från kuskade) han til han wardh KLäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer Lg 738. " han. .. twang konungen aff rytzeland. .. til at han sagde honom mandskap" KLemming. 1846.">Vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 222. KLemning. 1860. SFSS.">Bo jonsson. .. trughadhe ok thwingadhe thän for:da tideko pätersson at han skullo hanom them godzen vplata BSH 2: 102 (1399). hedhne. .. thungadhe (för thuingadhe; Lg.">Bu cusacþo 199) han til at ofra marti Lg 979. FM 198 (1504). " nw trängir mik kärlekin oc twinghar til tik talal" Su 378. them thwang han mz allehanda pina at dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa fanyta gudha sina KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 193. otto. .. twingadhe luKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBardiam til skat KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 761. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 219. ängen ma han. .. til merä þwingä SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). KLemming. 1846.">Va 32.
þvinga
7) tvinga (till underdånighet), kufKLemming. 1846.">Va, lägga (under). konungh snyo. .. thwangh alt folkit vndher sigh KLemming. 1846.">Vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 246. han. .. wan them (landen) oc twang them vndir sith wald oc lydhno KLemming. 1871--73.">ST 134. " han thwang vnder sit KLemming. 1871--73.">STora wald landin ower wärlden all" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 193.
þvinga
1) ansättas, plågas, våndas, utKLemming. 1871--73.">STå vedermöda el. lidande. the thwingadhos aff hungir ok köld KL 105. " thän som. .. thuingis aff langom siukdom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 82. ib 3: 190. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 307. " iak thwingas älla thwänar af kärlek KL 330. the siäl som idhkelica Sukkar ok bidhir KLemming. 1846.">Van ledho. oc thwingas af aKLemming. 1871--73.">STundan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 112. " han. .. thwingadhis meer än nakar kan sighia älla thänkia" ib 201. Su 161. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 379. the pinas träfalllika the dröfwas j hörslinne. .. the thwinghas (affiguntur) j syninne. .. the plaghas j hannaninne KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 174. " vthualde han twingas ok dröfuilse liidha mz gudz almoga" Lg 3: 570. " at han tryggelika oc sälia hädhan faar, wm oc än haffde (för han haffde) hardelikaKLemming. 1871--73.">STa thwinghas j dödhenom" Su 247.
þvinga
2) späkas. " kroppin skal KLemming. 1871--73.">STundom thwingas oc äkke Sundir knosas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 139.
þvinga
3) nödgas, tvingas. " nödhgadhis han oc thwingadhis (coactus eKLemming. 1871--73.">ST) til äruodhes mz ordhom oc slaghom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 178.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thwang ib 193 (på två st.). thwangh PK 246.
  • twang ib 222 ; RK 1: 3336, (LRK) s. 219; ST 134 ;
  • betwang ib 516.
  • twangh RK 3: 706.
  • thuingis Bir 2: 82.
  • tungin: betungnä Va 6.
  • twungen: tiltwungne BtRK 372 (1501) ; vbe  twungen BSH 3: 59 (1453, samt. afskr.). supin. refl. twinghas Su 247 ),
  • þvinga sik , tvinga sig, plåga sig, späka sig. hwi þwingar þw þic mz fanytom pinom KL 187. " han. .. thwingathe sik ängslika mz fasto oc bönom oc likamliko ärwodhe" ib 206. " han. .. hafdhe sik thwinghat oc vtsmäktat mz gudhlike fasto" Pa 9. " ey twingadho the sik thy, at the trodho sik wara wärdoga aff tholek twingh at faa mit rike" Bir 4: 36. VKR 79. KL 208. - refl. thwingas,
  • thvinga af , afpressa, tvinga. swa ath wij kwnne twinga konungen aff ath han scal geffwe thetta örlig öffwer HSH 20: 212 (1507).
  • thvinga utaf ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back