Þyn

Old Swedish Dictionary - þyn

Meaning of Old Swedish word "þyn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þyn
tön, rymdmått af en viss storlek (i Allmh. motsvarande sex spann). Jfr Styffe, VAH 24: 290 f., Amira, Altschwed. Obligationenrecht s. 438; FAlkman, Om mått och vigt 1: 303, 307; Hildebrand, Sverges Medeltid 1: 748. f. siälä. .. kora at minsto helom thyniom Allr lästum SD 5: 639 (1347). " pro XII thunir ordei. .. VI marcas" ib 2: 375 (1303, Östergötland). pro XXIII thynir ordei. .. XII marcas ib. " in predicta terra sex thøn possunt seminari" ib 3: 385 (1318, Möre). XI tynner oc II spen korn ib5: 494 (öfvers. fr. midten af 1400-tAlet; Södermanland). siligo xvi thyn cum iiii modiis; annon iɉ (1 1/2) lesta vi thyn cum ii modiis BSH 1: 65 (1365, Södermanland). ib 62, 63, 64, 66 o. s. v. en gardh som skyllar v thyn korn SD NS 1: 98 (1402, Östergötland). ena quärn. .. som skyllar v thyn miöl ib. " lij thyn aff giäld" ib. " ib 147 (1402, Östergötland), 317 (1404, Östergötland). xvj thyne biugh" ib 593 (1406, Nerike). thre thyne hafra ib 594. iij thyni korn, fäm thyni myøl, twa thyni mAlt ib 2: 86 (1409, ÖstergötAland). BYH 1: 257 (1455), 258, 259, 260, 261, 283 (11498). at jak hafwer legt ok stad. .. ena tompt. .. som saas meth en thyn korn, for fyra spän korn arlika vtgifwande SD NS 2: 99 (1409, Östergötand). ib 119, (1409, Uppland). tweggia thynia afgield ib 1: 545 (1406), Östergötland). eet fyra thynia land (jordstycke af den storlek att fyra töm säd kunna derå utsås) ib 247 (1403, Småland). skulu the hawa thriggia tynia sädh GS 23 (1360). " fyra thynia säädhe ib. thet. .. mätit war, war fyra thyni sädh, et spannesädh mina" GSsvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 3: 12 (1378, nyare afskr.). " dömde jak olafwe thyrgilsson. .. thre thynni ok fäm spanne sädhe ib 13 (1380, nyare afskr.). "ib 1: 30 (1358, nyare afskr.), 122 (1468), 3: 12 (1378, nyare afsrk.), 13 (1380, nyare afskr.), 14 (1384, gammAl afskr.). I. gotz thwa thyni sadh v trø minus liggiandis j kopatyllom ib 1: 266 (1435). - i latiniserad form. jn hiis seminatur quindeim thynones SD 1: 278 (1233-47, gammAl afskr.; Östergötland). vnum octonarium sundhastadh & agros lyncopie jn quibus seminatrar XXIII thynones ib. " predia que circa ipsam citutiatem ad mensuram III:or thynioum propriis excolunt sumptibus" ib 462 (1272, gammAl afskr..; Östergötland), vt episcopi in procuracionibus recipiendis per duas noctes, ad pabulum equorum quinque thynoibus, in ceruisia quator in panibus triticeis sliiginels & ordaceis tribus thyonibus. .. sint confenti ib 560 (1279, gammAl afskr.; Södermanland). XVI solidos denariorum & XII thynones annone eidem claustro (d. v. s. Alvastra kloster) assigno ib 706 (1258 -82, gammAl askr.; Östergötland?). vnum attungum in seby in parochia ørabyrgh qui annuatim soluit VII thynones & VIII solidos. .. confero in hunc modum. de vno thynone fiat ceruisla de Altero fiant panes & cum duobus tynonibus ematur lardum & butirum in pytanciam XL pauperum. .. vnum vero thynomen. .. iiii fratri qui in istis laborauerit prosequendis conforo ib 707. " lego ecclasie loncopensi. .. in bAllahellum XII agros qui capiunt sex thyniones in semine" ib 4: 380 (1334, gammAl afskr.; Östegötland). 26 tynnones hordel ib 2: 153 (1293, gammAl afskr.; Gestrikland). ib 1: 494 (1275, gammAl afskr.; Östergötland) 3: 77 (1312, gammAl askr.; Östergötland), 272 (1316); Uppland) o. s. v. - Jfr tunna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • thön SD NS 2: 119 (1409). " tön" BYH 1: 258 (1445), 259. ton ib. gen. þyniä SML Kk 5: pr.; J 13: pr. pl. nom. thynir ÖGL B 9: pr. i var. þyni ib 9: pr. thyn BSH 1: 62 (1365, på sju t.), 63 (på sex st.) o. s. v. thön SD 3: 385 (1318).
  • þyni ÖGL Kr 2: p5. thyni SD NS 1: 317 (1404, på två st.), 2: 86 (1409, på 3 st.). thyne ib 1: 147 (1402), 593 (1406). thynir SD 2: 375 (1303). " thynär" BYH 1: 283 (1408).
  • tynner SD 5: 494 (öfvers. fr. mitten af 1400-talet). töner BYH 1: 257 (1455, på sex st.), 258 (på sex st.), 260 o. s.v. töne ib 259 (på tre st.), 260. tone ib.
  • thunir SD 2: 375 (1303). " thyn" ib NS 1: 98 (1402, på tio st.). dat. thyniom SD 5: 639 (1347).
  • þynia ÖGL Kr 2: pr.; VML IK Kr 2: pr. thynia SD NS 1: 247 (1403), 545 (1406). þyniä SML Kk 2: pr., 5: pr. thynnia VML I Kr 3: 2),
  • thynia sädh ,
  • thynia sädhe
  • thynnia- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back