Til

Old Swedish Dictionary - til

Meaning of Old Swedish word "til" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

til Old Swedish word can mean:

til
2) för att uttryckq en rktning: till. contincenia är mz hwilko likamamlika girnilse bräska haldz the ryggia mz rdzsins mattho ok SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrslo SpV 143. 3) för att beteckna det tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STånd el. förhållande vartill ngn (el. ngt) bringas el. vartill man genom en verksamhet bringar el. söker bringa ngn (el. ngt): till. ath dräpa sigh til arfdz SD NS 3: 343 (1418). jnteger. .. heel nota iSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe ablatiuus intergro ponitur aduerbialiter pro integre the fulz oc ther aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 33. himerikis äro ok glädhi forma engen människia. .. wnderSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa til fwllo Mecht 52. " ath war härra jhesus chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STus forbödh allom at fordöma sin jämcriSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STin. .. ok jngen bradeliker epter sinom misgärningom halda swa ondom som til tykkis" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 115. thän sami smidin. .. giorde them til goda huat han formatte ib 223. vnte fogaten, borgameSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STara och radit gerdt bure bliffuewijdh sit köp om koppren, huilken som olaglige köpter waar, epter han är vara borgere til wilie ok kerleck SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 105 til byttes. .. tommas en gardh. .. til hans federnes och mödhernes forbetringk ib 97 (1505). anders gase j mark til minnes SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 10 (1516-17). ty ärom wij mera tiiil fredz om tyn konwngs haat oc hoot än om hans fred Troj 45. 7) för att beteckna en begränsning i tid: till. - SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STyrande teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPoral bisats. her hans skulle nwte, brkwka oc beholla forscriffne gordh for sith frij vitherligit panth til swa lenge han finge forscriffne swmme peninge igen Svartb 556 (1504).
til
8) för att beteckna en begränsning i antal el. mått: till; till ett belopp av. hwat jorden beter är än thil xij mark. .. tha schall hans SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörie. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 456 (1499).. .. swa mykit, hans SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STörie. .. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 34: 456 (1499).. .. swa mykit, at swmman sich löp til c marck offuer alt ib. 9) för att beteckna ett tillägg, en ökning el. en förening: till. schulle. .. huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrv anna til then SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STangh jord hans persosone fornöie swa mykit, at swmman sich löp til c mark offuer alt SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 456 (1499). 10) för att beteckna beSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämmelse, ändamål el. syfte, det vartill ngt tjänar: till. rauidh. .. bödh hanom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STufwone til köptz ATb 1: 216 (1465). tet niclis. .. ey neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde her SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen. .. j sit taal til nagra onda SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 77 (1505). - til thäs, at, på det att, för att. nw til thes at engin skuli myn ordh forwända Hel män 175. 12) för att beteckna det vaRPå ett förhållande el. en egenskap går ut: till. thän smak oc söthma, som hon jnnantil haffwer til syndenna (peccati SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum) Mecht 335. 13) för att beteckna det med avseende vaRPå ett förhållande äger rum: med hänseende till, med avseende på, till. ranzakom thänna wärldinna sex aldra, til the sex daghana (ad forman sex dierum) j hwilkom SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh skapadhe all thing SpV 367. " tha han haffde sin ordh lyktat, syntis til lthe märkeno alz inthe" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 137. ffore huilkene zacher han wort döSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPder til eldhen for then högxta zachen. .. och the andra twa zacher fordrogx hanom til pyan, som war hiwlit och repith 'SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 18 (1492). jacob laurensson schal sware pigan til humblan ib 4: 48 (1505). at han icke skeSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde krvken, som tiente niclis SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUlsmed, til lhennes mödom ib 5: 30 (1504). " j som här til haffwen waridh otroghne il SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz ord JSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 264. hon kunne alla konSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STher til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridh" ib 351. 14) för att beteckna en förändring el. övergång, för att utmärka den el. det vartill ngn el. ngt göres el. sättes: till. samma dach samtychtes och marchus scruffuere til kirkiones klockare SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 422 (1499). 15) till, såsom. hvarjemte "cuSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STo" lofvade niclis 7 mark p:gr i vängåfva ("täö woödp") RP 2: l28 (1383). erick kniffuasmetz sön, som hon forre til bonde atte SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 417 (1499).. .. haffuer gifuit wt vj mark päninga. .. til hälgha likama gille til ingang ok teSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STament HLG 1: 54 (1449). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadztieneren j marc til skenkning SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 41 (1518). her anders hinriksson xx marc til thärepeninga j herredagin til arboga ib 80 (1518). " örian bösseskyttan gaffs ij march til gönSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST" ib 156 (1520). tha bleff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadin honum skyllig iijᶜ xxxxor en marc, altid til en god renskap ib 300 (1520-34, Skip). 16) för att beteckna den för vars räkning något göres. - i förbindelsen til. .. väghna, å. .. vägnar. ffik iach hans screddere til prambygierenes wegna vj mark SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 303 (1524, Skip) 17) för att beteckna den åt vilken något överlämnas el. anförtros: till. swor for:ne sigeridh, siälff säthe, til sin kätil gripen J'Tb 36 (1463). hinrik. .. swoor en silff skeedh til sin frw, ath hon worth henne fore SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdj aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STolin ok togh henne bort aff rettin medh sich 'SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 431 (1499). 18) för att vid ett subSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. uttrycka omskrivning av gen. (i sht för att beteckna upphov el. orsak, det vartill ngt tjänar el. hör, en sinneSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STämning el. SJälsverksamhet o.s.v.).. .. och bläsa bälghenä til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">SToora organer SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 189 (1478). thin hälge licame wari läkedo(m)bir til allan min andhelikin siwkdom SvB 150 (mot sl. av 1400-t.). hona haffwer landboon tiil gardin i hooff VKJ 80 (möjl. att föra till 22). wi ärom same limi til thät ärofulla howdith Hel män 140. " gik han heem oc beddis mykliin af nyklapikone til the ytra dörena" ib 223. 19) om tid: för, för tidrymden av, på. - till, för, under.. .. wi bodhe. .. noghom wiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STas och bliffua j sama gordh tiil wor liffz thima Svartb 429 (1448). " kennoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs han her epter ey waran wan gordh, vtan oss förlänthan. .. til wore dagha ib. sades fore retta, tet söluet schal bliffue wijdh sancte öriens garhd, effther ath quinnan war ther jnne til iij samfelt aar" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 444 (1499). til byttes. .. tommas en gardh. .. til ewigh tidh medh sina arffua til behollende ib 4: 97 (1505). 20) vid, under (en handling, ett tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STånd el. förhållande). per lekare schal haffue SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STora organer ok huilken som wil lata leka på thöm til preSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe. .. ööl loch til lbrvllop, giffue vth vj öre SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 408 (1498). 21) vid, efter, enligt. hansis skreddare til vidhernaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn wordberg SJ 2: 8 (1475). michel jensson scredder til bydernaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne ib 179 (1490). vid, under åberopande av. han. .. önzskadhe til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz, dödh thät jec haffde ekke flere öran en jac skulde fa aff the goz ArfSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STv 22 (1461). 22) för att beteckna ett varande på ett SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STälle el. vid ett föremål: på, vid. nokor daghleken ärwþys man daghleken til berhsens MU Kopp 32 (1347) (jfr A. Janze´n, Meijerergs ark. f. sv. ordforskn. 4: 67). thet han wiil SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STa ffaren tiil siö och sand SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 5: 110 (1516). - vid, invid. tyle margret skal. .. asff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadin. .. eller bliffua slaghin til SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STwpona SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 10 (1475). Jfr iämt til. - vid, till. at ion tingwlfson oc the satho til per skinnare til öllz ATb 1: 236 (1465). ib 270 (1467). - till, i. joan persson. .. medh sin sön giordh jonsson, som. .. han her j SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STaden hade til schola hollit SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 3: 443 (1499). - för att beteckna, boningsort: i. erik til almawik SD NS 2: 516 (1412, nyare avskr.). hona haffwr landboon tiil gardin i hooff VKJ 80 (möjl. att föra till 18). - hos (en person). tha wart älin som är hem til dawid larinsson sak xij mark ATb 1: 117 (1459). at han äkke. .. sloo hanum hem til sin ib (1460). iak wil lhällir gifwa idhir x kannor hem til mik än här ib 166 (1462). ib k181 (1463), 212, 236 (1465). the saato in til pedhir laurisson til öls ib 270 (1467). JTb 23 (1460). " han skal lata koma the vij (7) gyllena hiit ri rettin, som äro heem til jenis gwnnarsson i eneköpunge" SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 25 (1475). ib 28 (1475). bertil, som doo hem til honom ib 57 (1476). at pigan. . war j jx (9) netther hem til hennis ib 2: 236 (1487). ib 3: 326 (1497). 406 (1498). brodher, som hem til lhenne waar ib 4: 64 (1505). " at wij haffua warith hiemmä til wort" GPM 2: 352 (1510). " ath han ekke bröth op et hol borth til gwmille bärtil" ATb 3: 295 (1516). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STock Skb 189 (1521). 23) för att beteckna sätt: till. särsk. i uttryck som beteckna sättet vaRPå el. redskapet varmed en förflyttning i rummet sker: till. naumachia. .. pugna naulis SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STridh til skep SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 346. 24) för att beteckna tillhörighet, beroende el. dyl.: till. til lthässin fordom ödha toRPpa ligger godher ekeskogher VKJ 34 (1447). B) infinitivmäreke o. i förbindelse med verbalsubSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. på -nde i betydelse av inf. el. gerundium. 1) framför inf. a) efter verb: att. chrisocollus är som gwl tilsee PMskr 468. magnes är en vnderliken SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STen. .. han är tilse som roSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STogh järn mädh enne blaahet ib 482. lc) i förbindelse med adj.: till att; jfr A 13. ödhmiwkir hoghir (är).. . til nakon SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STraffa wansambir, älir seen ok oböghelikin (ad arSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUendum difficilis) SpV 161. somme (SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenar) ärw oc litith blek til see PMSkr 462. - til at, d. s. ödhmiwkir hoghir (är).. . til at forlatha brwth snarlikin (ad ignoscendum facilis) SpV 161. 2) framför, verbalsubSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. på -nde: till; till att, att. Jfr SDw 2: 1314. wj. .. kennoSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs. . oss haua sät. . jönis anundson eth fiärdungx bool jordh. .. fore xl lmarch redhe peningha jnnan ij aar til oterlösande Svartb 212 (1397). oss är till wetandhe wordhit, at. .. ärkiebijskop jenis hakonson är afliden Lindblom Äbval 4 (1432, avskr.). huad wii ther om. .. förfinna skal ider wäl offförtuffuad til wetende worde Reuterdahl KyrkohiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST I I I 2: 545 (1471?). will noger ther tala vppa, tha haffuo wii ther medh engte till görande SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 1: 50 (1476). ib 317 (1481). widhersakade all skuld bade till vtgiffwande och vpberende eller vttilgiffuende ib 2: 217 (1487). ib 218, 224, 233 (1487). 304 (1488).. .. all gieldh bade vptilerende, jntilmanende och vt til giffuende ib 317 (1489) (jfr: dit vorghescreuen ghelt intomanende vnde vptobörende SD NS 1: 179 (1402) samt K. G: Ljunggren, SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STudier över förhållandet mellan verbalpartikel och verb i fornsvenskan 50). the aarliga rentto som sancte erik i vpsala lhaffuer op tilberande i ena SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STenbodh SJ 2: 91 (1482). ena toSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt. .. som i lengdene holler lv (55) alna fraa folmars toSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt vp aath til mäthande ib 93 (1482). " epthir hans och hans huSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrua dödh tha skal sama bygningen blifwa widh helge andz gardin och therres arffua haffua meht honom engte tilgörande SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 2: l80 (1486). "Uppspriv 16 (1488). " jtem är mik tiilwitande vordhet ath. .. "GPM 2: 144 (1500?). til byttes. .. tommas en gardh. .. til ewigh tidh medh sina arffua til behollende SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: l97 (1505). iiij (4) leSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STher jern som radit lente aff sancte oles gilde for c (100) mark til bethalende innan xxde dach SSkb 273 (1507). " fore än all annen schib rede vare til seglande HiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. Tidskr. 1: 399 (1508). tha schal lintet vorde til skadende" ib 401 (1509). ey skalt thu oc thänkia mik thätta göra aff nakre kyrkona til dömandhe makt, wthan at enaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh aff SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdelikom kärlek JSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 513. - till att, för att. nu tha alle badhe sySJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STra oc brödhir äru saman kalladhe mädh klokkonne j thera taluport til thätta walith görande Abbedval i Vkl 76. huilken fierde part arff. .. borgameSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STara. .. jöns anderssone fryt och quit vploto. .. til lnywtandhe haffuende ok brwkande SJ 2: 140 (1489). ib 126 (1488) , 178 (1490). then schada och forderfvelighet, han her giort hafver, hanum til vidergiellende HiSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST. Tidskr. 1: 397 (1508). SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh han giordhe twäggia handha lyws a hymelin. .. ok satte them faSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STha j hymilsins SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STadughet, til ath skyliandhe daghin ffraan nattinne, ok lywsith ffran mörkrina SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 14. C) adv. 1) till, fram. i uttrycket til ok fran, se fran. 2) därtill. wille iak ey lösa. .. mina pantha. .. tha är. .. capitulum. .. fullmäktukt at vpbiuda thess pantha. .. them ther neSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST tilbördughe ärä FMU 3: 282 (1442) (möjl. att föra till ett tilbyrdhogher). 3) därtill, därjämte, därutöver. - därtill, ytterligare. ath han skulle oppa sama dagh fornöya detirte forᵈᵒᵐ viij fat järn ok ena leSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STh järn om oppin wathin. . ok ena läSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST järn om henrikxmässo eth ar til ATb 1: 32 (1455). til mädh, därjämte, också. bade vpbördh och vtgifft och giel til mdh SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 61 (1505). Se vidare mädh. 4) därtill, därför, för det ändamålet, i det syftet. ok hon som aff them är til naäSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPd Abbedval i Vkl 88 (möjl. att föra till tilnämna).
til
6) för att beteckna mån el. proportiion: till. äpthir thz hwar een haffwer wndhirSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STandhit til, skal han här faa mattona SpV 96. " ther sattes the alla hwar epter annan skickliga som han war bördog oc myndog tiil" Troj 81. 7) framme, tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STädes. SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STrax war encas tiil oc anthenor Troj 248. 9) ss verbalpartikel, i olika avseenden preciserande el. modifierande verbet. Jfr binda til, biudha til, gagna til o. s. v. samt N. Kjellman, Nysvenska SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STudier 9: 117 ff-, särsk. 132 ff. D) konj. till dess. mans vppenackes peninga, som hans brodher pa thaler, schal SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STanda ther, til annan broderen komber her medh then andra til swars SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STb 4: 160 (1507). - Jfr här-, in-, innan-, iämt-, nidher-, nordhan-, ovan-, sunnan- (äv. SDw 2: 554), thär-, ut- (SDw 2: 868), utan-, väSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan(SDw 2: 1067), ä- (SDw 2: 1086 f.), öSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan. (SDw 2: 1183), öSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STan sunnan- (SDw 2: 1183) til.
Alternative forms or notes:
  • thil.
  • till STb 1: 50 (1476). tiil STb 5: 110 (1516); Stock Skb 82 (1519).
  • tiill Troj 41, 81, 248.
  • föl RP 2. 28 (1383). the GU C 20 (hand 2) 33; adv. och konj. L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᛁᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Abbedval i Vkl
Ordning vid abbedisseval i Vadstena kloster. I Småst på Fsv.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
RP
Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet. 1, 2. 1866--68.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Uppspriv
Uppsala stads stadsprivilegier jämte dit hörande handlingar. Utg. af C. M. Kjellberg. 1907.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back