Tunna

Old Swedish Dictionary - tunna

Meaning of Old Swedish word "tunna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

tunna Old Swedish word can mean:

tunna
Jfr L. Forner, De svenska sPannmålsmåtten 165 ff.
tunna
1) tunna. " llagena ne vas vinarium viin flaska vatnlägtil oc tönna" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2). 60. hanis. .. hade ecke meera anamet aff hans skip än en tor tunna STb 1: 22 (1475). forböd. .. köpswenane nogat klede ath föra hiit i riket medh tunnar vthan i Pakka ib 227 (1480). ib 231 (1480). " ath the x (10) torra tunnar kmo i skipper olaff fynnes skip" ib 327 (1481). " tunc combuSTa fuit ibi inter alla una tunna plena cum septem voluminibus reucelacionum celesium Ser. rer. svec. (Diar. WazST) I 1: 202 (1495). sades hans. .. fry fore the ij torre tunnar. .. epter thy ath thwnnere vare vthsende aff sunderköpingh STb 4: 18 (1504). tässen tiäran swa tilredh latis j nyt win tha thet görs j swa matto j hwarya smala tyno twa beghara STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 354. ib. item dragharen, för the sprundadhe tunnarar !UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? öre HLG 2: 28 (1512). "
tunna
2) tunna. ss måttkär el. mått. Se Sdw 2: 1317. ". .. halft i reþe peninge oc halft i smör tynan vm fäm marker Gadolins Pants" Bil 272 (1368, Tjsut). " gamal affrad waar 2 twnnor salt" VKJ 159 (1447). affraDit är 1 tynna lax ib 136 (1447). " thesse forscreffne landbo göra om aarit 2 thonnor öll" ib 150 (1466). " tönnan STar mik v öre met tönna thräa" Skotteb 447 (1470-71, Kämn). v. thynner gammalth smör ArfSTv 63 (1474-75). vij thynnor ffärST smör ib 1474-75)j twnna aal ib 81. hans breff. .. som luDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe Pa the tunna lärufft STb 1:213 (1479). the tunna leysk, som hanis otte talar vpPa ib 223 (1479). " än han kan faa igen ena tunna eller twa tunnar klede" ib 231 (1480). 2 marc swänsk for 1 tynw torsk VKJ Bil 286 (1480). " litit aff ether kan fordärffua ena tunna honag" MP 4: 172. " aff ene quern i tannafors 6 tönnor myöl. item oc 2 tönnor aff ene andra qwärn thärssamaSTadz VKJ 46. affraDit är 1 tunna korn oc 1 ortug" ib 47. lib 116. xiiij (ɔ 14) tynnar smör GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 288 (1508). " är thed ok swa saka ath här fins noghen tynna (fisk) ffal taa faar man henne like mindre en iij mark ib. ffem töner miöll" NMU 1: 157 (1508). " ii tönor malth och ii tönor haffrä ib 160 (1512). ij tunnar ööl HLG 2: 8 (1509). ij tunne kraMPesiill" ib 106. " item en mark för iiii twnna kalk" ib 117 (1523). ib 120, 122 (1524). iord. .. som aarlige skyller j tunna korn oc j skilling päninga Arnell Brask Biᴵᴵᴵ 42. - Jfr bräm- (jfr K. G. Ljunggren, Jeijerbergs ark. fl. v. ordforskn. 5: 1 f.), fiska-, half-, ilätis-, kalk-, kiöt-, lasa-, laxa-, järipts-, läriunga- (Sdw 1: 804), läSTa-, miol-, miolka-, salt-, silda-, skaffara-, skär-, smiör-, traven-, thorska-, vatu-, vin-tunna.
tunna
2) tunna. jtem j thunna tree for ij öre FMU 4: 88 (omkr. 1455). xj tunne öll for xj mark, !UDiplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? met tönne tree Skotteb 392 l(1464-65, Kämn). jtem iiij ort. for töne trä smöret kom vdj ib 430 (1469-70, d:o). tönnebinderen iiij art. for thet (han) slogh bande opPa tönna trä till for:ne resa ib 445 (1470-71, Kämn). tönnan STar mik v öre met tönna thräa ib 447 (1470-71), Kämn). baysolatidh skal wara til viktenä XV (15) lispund vthan tunna trädh STb 1: 182 (1478).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • l-or.
 • tunnör VKJ 116. tunnar STb 1: 227, 231 (1480), 327 (1481), 4: l18 (1504); HLG 2: 8 (1509). twnna kib 117 (1532), 120, 122 (1524). twna HLG 2: 122 (1524). tunne ib 106. med art. tunnarar (för tunnanar?) ib 28 (1512).
 • thunna: pl. med art. thwnnere STb 4: 18 (1504).
 • thonna: -or VKJ 150 (1466).
 • tyna: -o PMskr 354. tynna Gadolin Pants Bil 272 (1368) ; VKj 186 (1447); GPM 2: 288 (1508) ;
 • -w VKJ Bil 286 (1480) ; -ona PMskr 354; -ar GPM 2: 288 (1508) , 334 (1509). thynna; -or Arfsv 63 (1474-75): -er ib; -e ib 62 (1474-75). tönna GU C 20 (hand 2) s. 60; -an Skotteb 447 (1470-71, Kämn); -or VKJ 48.
 • föna: -or NMU 1: 160 (1512) ;
 • -er ib 157 (1508) ),
 • *tunno band
 • tunnobindare (tunne- SSkb 5, 12 (1501-02). t(h)unna- STb 1: 15 (1475); SJ 2: 26 (1477), 43 (1478); KTb 165 (1482). tynno. KTb 154 (1439) ; ATb 1: 198 (1464).
 • tynna- GPM 2: 289 (1508) , 334 (1509). thyne. SSkb 54 (1502-03). tynnen- Skotteb 1: 464 (1471.72, Kämn). tönno- VKU 20 (1541).
 • tönne- Stock Skb 195, 106 (1522-23). -bindere. -binare VKU 20 (1541) ),
 • *tunnobindara dränger
 • tunnebindere- )
 • *tunnobindara husfru
 • twndhebindare hustrv )
 • tunnobindara ämbite (thunnabindare embetie),
 • *tunno fylling
 • thunna- VKJ 152. twna.- ib 152 (1466+). t(h)onno- ib 153 (1466). ib (1480). -föllingh),
 • tunno gods (tunna- StÄmb 93 (1473) , 94 (1474) o.s.v.; STb 1: 231 (1480), 369 (1482). töne- St Ämb 90 (1471). -godz. -gotz),
 • *tunno land ,
 • *tunno mat
 • twnne maat )
 • *tunno pakkare
 • tunna- )
 • *tunno pakning
 • *tunno rum
 • tunna- )
 • *tunno tapper ,
 • *tunno trä
 • tunno vidher (tynna wedh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛏᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Stb 4
Stockholms Stads Tänkeböcker 1504--1514. Utg. genom J. A. Almquist. 1931.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
➞ See all works cited in the dictionary

Back