Undirstanda

Old Swedish Dictionary - undirstanda

Meaning of Old Swedish word "undirstanda" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

undirstanda Old Swedish word can mean:

undirstanda
00'w
undirstanda
1) urskilja, förSTå att skilja. hwilka lund folkit vnderSTodh höghtidha bläST aff antiggia hinom twem STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 389. " alt war enskyns bläSTer. .. oc tho vnderSTodho the et aff andro ib. - urskilja, förSTå, bedöma. vnderSTanda gradus" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XXXIV. ib XXXV.
undirstanda
2) förSTå, fatta meningen el. betydelsen af. han. .. vnDirSTar alla tungor ok talar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 204. väl hörþe iak ok vnDiSToþ iþur orþ ok raþ ib 174. the. .. wita ey, at han vnderSTander thera maal STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 242. " petrus vnderSTodh thz aff sik siälfwm" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 106. vnDirSTar thu hwat thu läs STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 146. " huru maa jak thz vnDirSTa vtan nokor teer mik hwat thet hauir thydhä" ib. " koSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara läsa orma galra til ormanna. oc vnDirSTa ey ordhin som the läsa" ib 226. " wi vnDirSTam ey skriftinna makt ib; jfr 4. skudha. .. piltin iheBergSTröm. 1868--70.">Sum som ey än talar. vtan STaar oc teer sik STadhughan swa som fuSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgöran man. ther alt vnDirSTanDir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 2. - förSTå (ngn), fatta meningen el. betydelsen af hvad (ngn) säter. engin thera thänker thz iosep vnderSTaar them STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 242. - förSTå, kunna tyda (en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bok). formagho ey alle män hawa scriffwadha böker eller vnderSTanda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 131.
undirstanda
3) förSTå, begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, (med förSTåndet) fatta. i siälenne ok hänna þrem (kraptom) minne ok minnas ok undarSTanda STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. " j sculin höra mz idhrom örom ok ey vnDirSTand (intelligetis)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 176. at the skuldo ey. .. vnDirSTanda mz hiärtano ib. äru somlike the som vnDirSTonda högh thing (BergSTröm. 1868--70.">Sublimia intelligunt) aff svriptine än the haua ängin skäl STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 212. " vm mannin forma ey for sin krankdom skuld at begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa älla vnDirSTa mina dygdh ok makt" ib 1: 45. " fulkommin j samuitino at vnDirSTanda huat ther taladhis älla giordhis" ib 3: 363 ; " jfr 2. at mz tronne the thing aname, hwilkin engin kan mz sinom begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa ällir wnDirSTa" BergSTröm. 1868--70.">Su 271. " the taladho dyr thing oc thung at vnDirSTa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 201.
undirstanda
4) förSTå, begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa, inse. hwilkin man som födhis blinder, han faar aldre at wita eller vnderSTanda hwath hwit är eller swart STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 42 ; jfr 1. han vnDirSTar ok kan bedhas hwat han widhirthorff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 115. vnDiirSTar ey hwat han widhirthorff ib. hwat kärleken siälffwer är, kwnne han engaledhis wnherSTa (för wndherSTa) äller begriSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa BergSTröm. 1868--70.">Su 11. - förSTå, hafva insigt i, känna. jdhir är gifuit at vnDirSTa (nosse) thz lönlikit är j thesso heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho script STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 84. - förST, hafva reda på, känna till. thässe män vnderSTanda hwarce gudz ordh eller hwarskyns hedher wi görom korsom eller belätom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 331. thenne yrthenne dygd wn[der] STår wel gladen LB 3: 67. förSTå, inse, finna. brullöps koSTnadhin skiSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhis alt äpte hänna forsyn. hulkit som vi mahgom finna i threm thingom. .. at thy thridhio vnDiSTars thz (colligitur) af thy. at hon bödh them som thiänto at the skullo gaa til sonin. oc göra thz som han them STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59. " nu må huar man ther skäl hauer, thz wita ok vnderSTanda, at han (den för ett år valde regenten) hvazka förmå göra älla döma vtan thz the wilia, ther mäSTa makt haua i STadhom älla landom thöm" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 43. " vnderSTodh ysac at iacob är wärdhoghare fore gudhi" ib 216. " wndherSTodh iak at. .. herran iheBergSTröm. 1868--70.">Sus criSTus wärdoghadhes jngaa i bärghwlona" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 475. " for thän sculd at iak wäl se ok höre ok wisseleca vnderSTaar at änkte hielSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa jordhriches thing. .. sielinne til ewinnerleca glädhi" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 53 (1408). ib 44 (1408). jak wndherSTodh at engen skäl kan mannen finna til nakra handa gudz gerninga som skee wndher solinne BergSTröm. 1868--70.">Su 271. " af thinom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhordhom vnDirSTodh iak. at thu mz tronne rensar hiärtan thera" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 144. " ther af vnDirSTodh dauid konung at han skulle ey länge liffwa" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 94. " at thw werdoghas giffwa mik widsomsens anda. om hwilkin iak maghe lära oc wnDirSTa, huruleDis iak matte honom wärdelica. .. thiäna" ib 817. biscopin vnDirSTodh hona wara guz mönSTir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 115. " j vnDirSTanden (cognoscitis) thz aff gudhi wara som iak nw kwnne tala" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 159. " nw spör jak hik hwi thin siäl hawier vnDirSTanDilse godhra thinga oc ondra hwi hon älskir meer värzlik thing än himerike ok lifwir ey BergSTröm. 1868--70.">Sua som thu vnDirSTaar" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 322. " swa som thw maat vnDirSTonda mz äptedöme" ib 30.
undirstanda
5) finna, befinna. är them waSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunnande, som wnDirSTas (intelliguntur) sannelika wara wanmaktogha at göra siin äSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBite nar the faSTa STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 15. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 17.
undirstanda
6) förSTå, mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa. johannes vnDiSToþ hans hiarta STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 157. heþnugane nalkaþos faST ysSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panie kunuge þa vnDiSToþ þät portugalie kunugar ok kom mz sinom här tel ysSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panie kunugs ib 177. " tha sanctus STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patricius fik thz vnDirSTa at han hafdhe STungit konungin ginom fotin" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 5. " brudhgommin varande STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLokare oc visare än ouinin onDirSTodh thetta (näml. att ovännen sökte hindra hans och brudens sammanträffande)" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 143.
undirstanda
7) inhämta kunskap om, lära känna, känna. oos tiLBör vnDirSTanda (cognoscamus) sancti anaSTaij loflika thulomodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 220. " swa dana sinna brödhra affgangh wnDirSTand[an]Dis (cognoscuentes)" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 41. " tha gudz ängla vnderSTodho sik oc sina faghra natwra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 47. " wi ärum skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padeh. .. til wndherSTanDilsa gudhz sons wm hwilkin wi wndherSTandom gudh fadher" Ber 200. opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa thz at wi maghom gudh fwllelika wndherSTa, oc wndherSTandande hetelika älzska STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 78. sees han (Gud) oc wndherSTaas i allom sinom creaturum ib 79. - (?) iak !UDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: johannes ewangeliSTa) är thän som fulcomlica vnDirSTodh guldskriptena. ok ökte hona vnDirSTandande (qui scripturam auream plenius agnovi, et agnoscendo augmentavi) STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 313. ib 3: 354. - lära känna, erfara. nw wiliom wi spöria aff badhe godhom änglom oc ilom, hurw the vnderSTanda hwar annars wilia STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 54 ; " jfr 6. - erfara, få veta. faþeren. .. vnDiSToþ af þiäniSTo möliom. huat criSTina hafþe giort guþum" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 504. Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 48 (1408). " then tidh höfdhingin vnDirSTodh thz" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 169. " än the vnderSTodho at nakor andelik thing waro til" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 37. " haffwer jak wnderSTanDit ath brodher ärlandh är präSTer" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM LXV. " haffwom wi vnDirSTanDit (auDivimus) jwdhana ey owirens dragha mz waarom fadher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 314. - veta. vnDiSTat (Disce) vsal. at þin eldar gör mik BergSTröm. 1868--70.">Suala STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 416. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 313. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 301. " ridho ok villo vnderSTanda huat rytzane willo hawa til handa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1712. " nar. .. ioathan. .. fik thz vnDirSTa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 97. - lata unDirSTanda, låta förSTå. lät han vnDirSTa i sinom athäwom. at han offradhe mz modhorinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 9. - giva unDirSTanda, låta förSTå, gifva tillkänna, meDiplomatarium Dalekarlicum. USTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDela. s. Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansgario gaffs vnderSTaas, at. .. for thetta tholamodhet. .. lönte gudh hanom. .. swa väl ighen, at han sätthis. .. ibland marytes chora Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 183.
undirstanda
8) känna, igenkänna. thry thingh af hulkom thu mat vnDir STa godhan anda STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 11. ib 12.
undirstanda
9) känna, förnimma, uppfatta. swa som han (Gud) vnderSTodh sik faghran oc faghnadha sälan, swa wille han oc at flere ware säle, swa at the vnderSTodho hans fäghrind oc sälikhet oc fore thy skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe han mannin oc ängelen at vnderSTanda gudh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 37 ; " jfr 7. at känna och wndherSTanda fadher och son mz then häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha anda är äwärdhelikt lifh" Ber 202 ; jfr 7. gudz ängla the vnderSTodho iämskyt huart creatwr i sit skipilse som gudh skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe thz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 36. " the matto vnderSTanda et äpter annath, oc ey alt sänder" ib. " är thz liikt sanno om änglana at the vndeSTanda hwar annars hugh" ib 54. " ängin vnderSTaar mantzens hiärta vtan gudh siälfwer ib; jfr 6, 7. thrim lundom vndeSTandom wi oc seem nakar thing" ib 55. " förST som han (ängeln) wänder sin hugh ower ens thingx liknilse tha vnderSTar han thz som genom speghel" ib. " hwru vnderSTander ängelin gudh siälwan mz sinna natwra krapt ib. hon (själen) vnderSTaar enkte för än hon seer eller hörir" ib. " vnderSTander hon (själen) vtan nakath likamins andSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh. .. oc tho ey annor thing än hon kände mz nakro aff fäm sinnom" ib 42. - abs. nw wiliom wi tha förST wita hwru the (änglarne) vnderSTanda oc sidhan hurw the tala STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 55. 10) förSTå, fatta, uppfatta (på ett visST sätt el. i en viss betydelse el. mening). tha scripten sigher, at gudh skilde liwsit oc möSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKith tha vnderSTander han (AuguSTinus) thz thässa lund STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 47. " skal thz swa vnderSTandas" ib 95. " som kötlica vnDirSTodho laghin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 87. " han kwnne ey än alt thzta wndherSTa andelika" BergSTröm. 1868--70.">Su 11. wij. .. öfwerwagom the daghtingan som begrijpin war i halmSTada, och vnderSTom hano (för han el. hona), och halda williom i the matto som äpterskrefwen STar BtSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 90 (1345). " ware thet swa. .. att konungen wilde. .. for:da dagtingen annorleDis vnderSTa" ib 91. ib 94 (1435). " kärlekin. .. wnDirSTars (är att fatta) swa, at han foresätir almännelikin thing sinom eghnom" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 10. " ey är thz. .. saa anamandhe ällar wndherSTandande, at thän Discipulus ware tolken, ällar thän endhe, mz hwilkom gudelikin snille wille wärdoghas tala i sinne eghne persona" BergSTröm. 1868--70.">Su 3. - förSTå, fatta, förSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLara. wil sanctus auguSTinus swa vnderSTanda the siäx dagha som moyses scriwar. at gudz ängla the vnderSTodho iämskyt hwart creatwr i sit skipilse som gudh skapdhe STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 36 ; jfr 9. wnderSTandom wi thz liws mz sancto auguSTino ängla natwra (som änglarnes natur) ib 52. " vnderSTandom wi thenna förSTa dgh aff (vi förSTå denna förSTa dag om) solinna liwse" ib. " dauid hulkom mang thing sagdhos vnDir salomons naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne ok varo tho vnDirSTanDin ok fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnadh (coSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPeta BergSTröm. 1868--70.">Sunt, sicut et intellecta) j gudz syni" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 419 ; " jfr 12. 11) uppfatta, tänka sig, betrakta. nu mågom wi mannen threfaldelika underSTånda" STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3). ib 13 (30, 14). 12) förSTå, tänka, tänka sig. thu skalt vakta aat. af hwat fatikdom thu skalt thätta vnDirSTanda STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126. - tänka sig, förSTå, fatta. är swa at vnderSTanda at gudh skaSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padhe fört himel oc iordh at äSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 36. förSTå, men. sanctus auguSTinus vnderSTandr. .. mz hiSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBlomen ängla natwra äSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne. .. oc mz liws vnderSTander han thera natwra fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPilse STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 47. ib 37, 38. " mädher them misgangna wingardedomen. .. wnDir STar jak the reglor oc renliffnadha som nw ey hallas" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 41. ib 47, 343. " jak hawier en vin. vm hulkin ther iak vnDirSTar ok menar flere" ib 1: 125. vm the twa fiska. .. vnDirSTandz syndana forlatilse oc nadhanna ingiutilse STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 100. " vm tapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padha päningin mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKis oc vnDirSTaz mankötit" ib 205. vm thässa twa sySTrena. .. vnDirSTars twäggia handa liuärne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 142. " om tholkit trä. .. magho vnDirSTandas ordhfulle oc talurifwe" ib 158. " vm häSTin menas ok vnDirSTandas döpilsen andelica" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 383. döpilsit hulkit som vnDirSTars vm häSTin ib. " ib 4: (Dikt) 243. "STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 349. ST 219, 223. " j fingir gulleno vnDir STas siälin ok kroppin mz STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädheno (in annulo. .. intelligitur anima, in STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Panno vero corpus)" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 402. " j dagh. .. giordhe han förSTa miraculum i brullöpeno. i hulko ma väl vnDirSTandas iheBergSTröm. 1868--70.">Su chriSTi ok siälanna andelikin samanföghilse (quod etiam ad ecclesiam et spirituales nuptias poteST adaptari)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 1. - (?) var them som han hafdhe vmgangit mz ey STort vm han. hulkit som oc väl vnDirSTars i sancti STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pauals ordhom ther han sighir. at var herra iheBergSTröm. 1868--70.">Sus ödhmiukadhe sik siäluan takande vpSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sik thrälsins ham STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 32. 13) mena, hålla före. swa vnderSTander sanctus auguSTinus STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 47. - mena, tänka. sigh os hwat thu vnDirSTaar aff chriSTo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 176. 14) tänka, hysa tankar. wndherSTat (sentias) enkte wrankt äller omilt af gudhi Ber 2. - abs. hafdho. .. ey hedhne mäSTara. .. swa flatlica ville farit vtan the hafdhe vnDirSTanDit (sensissent) mot mik STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 318. 15) tänka, tänka sig, föreSTälla sig, antaga. af varom herra iheBergSTröm. 1868--70.">Su oc hans Discipulis. oc androm them ther varo six at the varo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhne til brullöpit. oc skal vnDirSTas at the varo thijt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhne (för af. .. Discipulis six at the varo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhne til brullöpit. oc af androm them ther varo skal vnDirSTaas at the vro oc thijt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhne?) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59. 16) anse, räkna. pelagrima wnderSTandas the alle wara som ey haffwa gotz föra STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa skipeno STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM XII.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -staz MP 1: 205.
  • -stadz ib 349.
  • -stars Bo 32, 59, 142 ; Bir 3: 383, 5: 10. -stanz ib 4; (Dikt) 243. -standz MP 1: 100 ; ST 219. imperat. -stat.
  • ondirstodh Bir 2: 143. part. pret. -standin),
  • undirstanda sik , förstå sig (på), förstå. med prep. um. hwilka sik wndherstodho om dywrannas natwrliken skepilse Lg 3: 156. - med prep. uti. ther kunde hon ey tha sik vnderstanda wt i SD NS 1: 36 (1401).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᚿᚦᛁᚱᛋᛏᛆᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back