Utganga

Old Swedish Dictionary - utganga

Meaning of Old Swedish word "utganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

utganga Old Swedish word can mean:

utganga
L.
utganga
1) utgå, gå ut. then tiid . . . niels jonson haffde giort räkinskap före kirkiennis peninge oc war wtgangin tha kom jacop . . . oc . . . SDombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.">Uppl Lagmansdomb 9 ( 1490) . vppa huilket ärende the thaa . . . begerede eth goth swar . . . och wille wthgaa fore dören swa lenge the ther om widertalades STb 2: 547 ( 1491) . huilke . . . godemen vtgingho ok jnkomo ok for swar fingo, at . . . ib 548 ( 1491) . SpV 75 . ib swa wth gik hon . . . aff kyrkonne JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 403. - gå ut ifrån, lämna. torSDagen där neSTh epter . . . bleffue alla biscoper, prelater, canecher och kloSTergiffne men . . . till hopa kallat till samma salen, som the om aptanen wtginge HIST Tidskr 38: 120 (1523?) - draga ut, tåga ut (i STrid). om thet saa waare, som gud förbiwdhe, te (ɔ vissa tredskande bönder) skwlle nogherSTatz vtgaanga STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 460 ( 1511) ; jfr A. Nordling, STud. i Nord. Fil. 31-32 nr 8 s. 32.
utganga
4) utgå, gå ut, fara ut, tränga ut. - gå ut, leda ut. skolom wj sielffue färdugha haalda broar och poortha ther som gathur skolo wthgaa aff STadhenom Neuman Vokbal 82 ( 1467) . - tgå, STräcka sig. then gaardhin . . . som ligger mällan elektro rika gaardh ok almänningen, som wtgaar meth pädhars geslings gaardh nidhir i ana SD NS 2: 507 ( 1412) . ligger alt til sidhöna oc alle andre öra oc grun, som byrias oc wtgaa af hänne ib 3: 198 ( 1416) .
utganga
7) uppgå, uppspira. - framspira, växa fram. tha borthsla the (ɔ fikonträden) frwkthena som förSTh wthganger PMSkr 333 . 9) utbrytas, avsöndras. en halffwer attungher oc han är wtgangin aff norra gardhenom i asby VKJ 22 ( 1447) . " item ena ängh haffwer flidisby kirkia; hon är wtgangin aff sibbotorp " ib 108 ( 1480) . ib 72 . - Jr ganga ut.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • gaanga .
  • -gaa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back