Utganga

Old Swedish Dictionary - utganga

Meaning of Old Swedish word "utganga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

utganga Old Swedish word can mean:

utganga
L.
utganga
1) utgå, gå ut. then tiid. .. niels jonson haffde giort räkinskap före kirkiennis peninge oc war wtgangin tha kom jacop. .. oc. .. SDombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.">Uppl Lagmansdomb 9 (1490). vppa huilket ärende the thaa. .. begerede eth goth swar. .. och wille wthgaa fore dören swa lenge the ther om widertalades STb 2: 547 (1491). huilke. .. godemen vtgingho ok jnkomo ok for swar fingo, at. .. ib 548 (1491). SpV 75. ib swa wth gik hon. .. aff kyrkonne JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 403. - gå ut ifrån, lämna. torSDagen där neSTh epter. .. bleffue alla biscoper, prelater, canecher och kloSTergiffne men. .. till hopa kallat till samma salen, som the om aptanen wtginge HIST Tidskr 38: 120 (1523?) - draga ut, tåga ut (i STrid). om thet saa waare, som gud förbiwdhe, te (ɔ vissa tredskande bönder) skwlle nogherSTatz vtgaanga STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 460 (1511) ; jfr A. Nordling, STud. i Nord. Fil. 31-32 nr 8 s. 32.
utganga
4) utgå, gå ut, fara ut, tränga ut. - gå ut, leda ut. skolom wj sielffue färdugha haalda broar och poortha ther som gathur skolo wthgaa aff STadhenom Neuman Vokbal 82 (1467). - tgå, STräcka sig. then gaardhin. .. som ligger mällan elektro rika gaardh ok almänningen, som wtgaar meth pädhars geslings gaardh nidhir i ana SD NS 2: 507 (1412). ligger alt til sidhöna oc alle andre öra oc grun, som byrias oc wtgaa af hänne ib 3: 198 (1416).
utganga
7) uppgå, uppspira. - framspira, växa fram. tha borthsla the (ɔ fikonträden) frwkthena som förSTh wthganger PMSkr 333. 9) utbrytas, avsöndras. en halffwer attungher oc han är wtgangin aff norra gardhenom i asby VKJ 22 (1447). " item ena ängh haffwer flidisby kirkia; hon är wtgangin aff sibbotorp" ib 108 (1480). ib 72. - Jr ganga ut.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • gaanga.
  • -gaa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚢᛏᚵᛆᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Neuman Vokbal
E. Neuman, Utbredningen av vokalbalansen a:å i medelsvenskan. 1918.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back