Vägha

Old Swedish Dictionary - vägha

Meaning of Old Swedish word "vägha" (or vægha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vägha Old Swedish word can mean:

vägha (vægha)
L. I. 1) lyfta, upplyfta. sigher scriptin mäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelika, at siclus wogh op XX hAlff peninga, fore thy at wars herra pina, oc hans vnder, wogho badhe wara siäl oc war likama mz hop ower ix ängla chora til then X STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 387.
vägha (vægha)
2) lyfta ngt för att utröna dess vigt; lägga ngt på våg el. i vigtskål frö att undersöka dess vigt; med hjälp af våg el. vägredskap beSTämma vigten (af ngt), väga. man kan ey Alth i skaAlom wägha GO 176. " domaren böt vägha gä[r]niggana GOþa ol illa" Bu 21. " j waghinne mz hulke som gullit wägx" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 236. " thz som wägx a waghinne" ib. " tio pund wäl väghin" ib. " skAl wägien maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK aff for:ne smaa holä penningä hollä fem lodh sylffwer" Vallius. 1850--54.">Dinaviens hiSToria. 1816 ff.">HSH 19: 15 (1497). ib 14. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 3 (1420). " fyoghortan fat järn, sät ok wäghin" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 107 (1402). - aSTycken på Forn Svenska.">BS. väghin. .. rät STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 43. " nu är väl väghit ib. "ib 44. " hulkin som ey vil twem sinnom wägha (ponderare) han skAl ey hawa mit gul" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 235. " händrena som skuldo wägha" ib 236.
vägha (vægha)
3) afväga, gifVa rätta förhållandet åt (ngt), bringa i jämvigtsläge. naar han. .. wogh (hibrabat) watmanna käldor BergSTröm. 1868--70.">Su 78.
vägha (vægha)
4) undersöka, pröfVa. " mä oc vägh. .. thik siälua i thik siälue (menBergSTröm. 1868--70.">Sura teipsam in teipsa) äptir thinom STySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK älla Vanmakt" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 49. " han skAl wägha ok skudha (examinare et considare) sins samuitz wägh skaAl" ib 1: 236. " när. .. thik hända nakar tholik thing (näml. som te sig i drömmar) tha sät ey hiärtat til thera vtan vägh (pondera) thom oc skodha mz thinom andelicom vinom" ib 2: 79. ib 4: 62. han aktadhe ey at skodha oc vägha (examinare) hulka rät uiso han hafdhe til rikit ib 3: 439. - öfverväga, taga i öfvervägande; öfverlägga (om). wäghändes þe þing mällän oss, swa som oss ok kronunnä vpa a ginGO ok warom Almoghä Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 475 (1345, nyare afskr.). wy. .. voghom thera tunge i mellan oss och wore mannom ib 696 (1347, gammAl afskr.). thätta ärende woghom wi mällan oss badhe mädh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom oc läkmannom STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 188 (1386). " the Al höghmäle skulu wägha ok röna medh skiäl oc sannind" STyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 71 (174, 77). ib 73 (178, 80). han. .. wäghr Alt thet görande är älla latande, medh sinom skiälom huat thet är betra giort ella latit ib 19 (47, 20). ib 21 (51, 22), 31 (80, 34). äghir syslomannjn idhkelicha wända oc wägha j sinom hugh Alla aarsins tima vm winter oc somar hwat tha är görande VadSTena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 32. " wäghände mädh them, huro GOdh sidhwänniä ok rätter matte STadhwäs" Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.). - (?) dyra gawo skAl lhan wägha som giwer mz biidhan oc aSTundan STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 455. - betänka, tänka på, betrakta. tak. .. the bokinna ordh. .. ok vägh thom ok ranzsaka STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 455. " ey swa fuldelika wäghanVallius. 1850--54.">Dis All ordh oc All tekn oc gerninga thry tilhörande som mik bordhe" BergSTröm. 1868--70.">Su 286. skAlt thu. .. vägha thinna synda oquämelikhet ib 448. " är thz. .. wäghände mz skiäl at thera (änglarnes) liws, oc vnderSTanVallius. 1850--54.">Dilse, är en dagher af qwälde oc morghne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 52. - närmande sig betydelsen: undra, undra öfver. the. .. vogho thz mykit i sino hiärta. hwi the (de heliga tre konungarne) ey hafdho enkannelikin höghtidhis dagh vm arit STenianus. Se Lg.">Bil 915.
vägha (vægha)
5) uppskatta, uppskatta värdet af (ngt). thu kant. .. ey. .. thin hedher mz snille vägha Ber 263. - till värdet uppskatta, bedöma, yttra sig om? eth hooff. .. swa höwelika wänt ok riikt gathe jak thetta wägith swa liikt at engin sagde at jak haffde vreth STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1809. - värdera, räkna. Al the vidhermödha thär iak thol. .. wägher (pondero) iak ey älla räkna swa mykit BergSTröm. 1868--70.">Su 415. " iack wegde them ringare än en böna" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6260. - räkna, anse. han hafdhe munSTyrilse och HöfVallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSins synd wäghit STora oc högha ST 385. II.
vägha (vægha)
1) väga, på våg el. li vågskål tynga; hafVa (så el. så STor, så el. så beskaffad) vigt; i vigt hålla el. utgöra el. motsVara. maria. .. laghþe sina hand ii mätskAlana mz GOþgärniGOmen: ok vogho þaghar mer än syndena Bu 21. " fanyt ordh oc glömsca oc tholik thing wogh j wäghskAlena" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 43. " thesse hörslin skAl meer wägha j wägh skAlinne än sköra thinga hörslin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 237. " thu äST lagdher i gudz mätskaAl oc wägher litith" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 19. " wogh Alt wäl for hanum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 43. " swa mykyt brödh som voghe hAlft annat skAla pund" ib 335. hwart neghirögha war swa STort thz hwart et wogh. .. hAlff thridhia hundrath wikter swara Al 8782. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänVallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 6. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3947. Va 28. Vallius. 1850--54.">Di 101. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 19. " i [1] forgit krone, woff vj löVallius. 1850--54.">Dig marcher oc ix lot" FM 76 (1483, daniserande). ib 75, 77. " siclus wogh x päninga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 387. ib 422.
vägha (vægha)
2) väga, Vara af vigt, hafVa att betyda mera wägher thz the hälgha scrifft sigher än Alt thz som manna skäl magho pröwa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 85. väga nidher, väga ned, tynga (i vågskålen). hwar thera (af Guds sons fem sår) wogh swa Vallius. 1850--54.">Diwpt annanväghin nidher, tha han foor siälwer annanwägh nidher til helwitis, oc frälSTe thädhan GOdha män at waar natwra lyptis op anna wägh til ix ängla chora i himerike STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 387.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so vägha may have also been written as vægha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • vägher.
  • wägx Bir 1: 266 (på två st.).
  • woogh RK 1: 3947.
  • woff FM 75 (1483, daniserande; på flere ställen), 76 (på två ställen), 77 (på tre ställen). vägde RK 3. (Till. om Chr. II, red. B) 6260. wegde ib (red. A). pl. 1 prs. voghom.
  • wägien HSH 19: 15 (1497)),
  • vägha saman , genom väg- ning jämföra; anställa jämförelse mellan (föremål). wäghom wi saman syndena siälwa, tha är hoordomber thyngre synd, än löskeläghe MB 1: 139. " tha man wägher saman thera synder" ib 140. " wägher man saman the tw som syndando ib. "
  • vägha up , väga upp, uppväga, i vigt motsvara. war stenin swa lättir at een fiädhri ellir eeth haar wogh han vp ST 532. siclus wogh op xx halff peninga MB 1: 387. Jfr ujpvägha.
  • vägha ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛅᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back