Ära

Old Swedish Dictionary - ära

Meaning of Old Swedish word "ära" (or æra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ära (æra)
ära, heder, anseende. Jfr R. Pipping i Kommentar till EK, s. 2. tiidh hawir äro, ok tro haffwir brödh GO S 1006 (dvs. att tiden tillvaratages medför ära, är hedersamt); jfr E. Wadstein i SvLm 11: 6 s. 66 f. han bewiste meg stora ära och mykin mykin tiänisth Troj 98. Then ära han fik ok hauer än, thet wlte honom gud ok vplenzske men EKt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4542. Waktom at wi EKke girnoms fafänga ärona. .. Huru kwnnen j tro som astwndhin äro, hwar idhra aff androm SpV 275. " himilsligha äronna arff ib 356. (Om de heligas glädjeämnen) The hafua ok faa ij besynnerliga äror ok nadheliga gafuor til croppen ok andra vij til sielena. .. See ther äronna konungh j syna obegripligha fägrindh, Englanna äro see" SvKyEKt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKobr 235. Thenn herre bör ähra och mykinn priis Gyll.år (1970) s. 83 (v. 461), honom bör altiidh priis och ähra ib (v. 464). Nw oppa thät at wii maghom krönas. .. här j thätta liiff, oc sedan äwärdelika j äronne JMPs 534. aa ärona wäghna, fför thy min ära hon offwergar alla wärldena ära oc alla hälgana oändeliga ära ib 30. oppa äronas warilses wäghna ib 31. " oppa äronnas härlighetz wäghna" ib 32. äronnas konungher JMÖ 154, 156. Ära warit tik, o hälga trefalloghet ib 157. tha skolo alla. .. ware forplicthtoge til adh wara them. .. j mot som thetta ey halla wil. .. widh theres ära och eedh G. Carlsson Kalmar recess 1483 s. 68. widh theres ära, liff och GOdz ib 70. Peder skylte Cristiern jntet vtan thet äre och GOth war Stb 2: 211 (1487). medh mennene wiste han aldrich vtan äre oc GOt j alla sina lyffdagha ib 2: 212. hustrw Anna schulle j husit sittia medh barnomen ok föde sine stiwffbarn medh sit egit barn och hafwa til äre ok GOde ib 3: 323 (1497). om eth oppenbaare ryckte oc aarop för:de Larens hanom i kommit haffde fr eth breff, thet hanom syntis ware hans ääre för näär HSH 16: 84 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ära may have also been written as æra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äraktogher adj. ärad, vördad, vördnadsvärd. Ok huat ther vti tha brast, hafuer nw hans äroactigh aterlefwa for:de kirke betalat til goda nöghian som forscirffuit star FMU 4: 315 (1460).
  • ärofulder adj. högt ärad, hedrad, vördad. Därtill adv. ärofullelika. jak skal ärofulla göra them som mik ärofulla göra SpV 428. The tridhie är en ärofful Maria. .. bade natwrligh oc äroffwl JMPs s31. aff Christi oc äroffulla jomffru Marie hälghet ib 534. äroffwlla jomfru Maria är Christi modher ib 586. Äroffulle wärldenna höffdhingha JMÖ 157. " medh hedher oc äro j himerike swa storlicha oc ärofullelika kronadhan. .. oc medh dygdhanna ärofullom atirlönom" SvB 360.
  • *ärofus adj.,
  • ärogirugher adj. äregirig. Cenoduxus wärls äro gyroger. Cenodoxa faafängh äro hws (felskrivning för: äro fws) GU C 20 s. 95.
  • ärolös
  • ärosamber
  • *ärosäte

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back