Höva

Old Swedish Dictionary - höva

Meaning of Old Swedish word "höva" (or høva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höva Old Swedish word can mean:

höva (høva)
1) trans. " afpassa, måtta. thu kan thiin slagh swa väl höwa" Iv 5050.
höva (høva)
2) intr. passa, öfverensstämma. bör til thz som äpte liknilseno är qwämelika höfwa (convenire) mz siälfwo liknilseno KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 201.
höva (høva)
3) passa, anstå, höfvas, vara tillhörligt, vara tjenligt. byudha hwat som tha kan höfwa KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 246. - med dat. aflata tholkin darscap oc smälikin lifnadh. hulkin ey höfwir hänna släkt KL 327. " tholkin thing höfdho gudz syni" MP 2: 39. thz höwir mik ensaMPnom vita KLemning. 1860. SFSS.">Bo 61. " gifwir öfryt. äptir thy som hwariom höwir" ib 35. " vilde vara j androm stadhga älla liuärne än thik thäkkis- oc honum siäluom höfdhe älla nyttoght vare" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 80. KLemming. 1860.">Gr 286, 317. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 35, 59, 168, 394, 2: 303, 3: 194, 218, 411. KLemming. 1862.">Al 388, 8636. RK 1: 1297. VKR 33. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 99. Su 38. - med sats inledd af at. ey höfwir. .. at saphirin. .. läggis j träk KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 303. " höfwir ey at liws vptändis blindom ib. -- " vara läMPligt, vara erfoderligt, behöfvas. med prep. til. " brödh oc dwk oc annat som ther til höfdhe toko the oc fördho varom herra" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 51. - refl. hövas,
höva (høva)
1) passa sig, passa, anstå, höfvas. mz ängo andro höfdhis bätir än mz ödhmiuktinna swärdhe dräpa höghfärdhogha owinin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 31. ib 212. - med dat. höghelicom höfwis at göra stoor thing KLemning. 1860. SFSS.">Bo 187. KLemming. 1862.">Al 1355, 5512. Su 97, 100, 241. Lg 809, 813. MB 2: 179. " i the matto som han saa höfwas badhe stadh !SYNS_DÅLIGT? tima" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 148. - med sats inledd af at. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 64.
höva (høva)
2) vara KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Berättigad att vara, med rätta el. med skäl vara? thz kan wäl mz skälom pröffwas thz thu ma wäl en höffdhing höffwas fore KLemming. 1862.">Alla KLemming. 1862.">Alexandri män KLemming. 1862.">Al 7994. i hwlko rättelika först höffwes oc hKLemming. 1862.">Aldher aKLemning. 1860. SFSS.">Botans förmanzsens äMBete LfK 29.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höva may have also been written as høva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -at Su 38 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back