Stämna

Old Swedish Dictionary - stämna

Meaning of Old Swedish word "stämna" (or stæmna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

stämna Old Swedish word can mean:

stämna (stæmna)
L.
stämna (stæmna)
2) låta (ngn) begiva sig (åt ngt håll el till ngt STälle); anmoda (ngn) att infinna sig, inSTämma, tillkalla, kalla. thy STämpde iak thän fornämpda willara mädh allo sino sälskapi in i iherusalem Hel män 197. - oeg. han hafuer aff sinne miskund STämpt mik til äwinneligh sälikhet Prosadikter (Barl) 46. - kalla (ngn) till sammankomST, sammankalla (personer). then vnga mannen hon hafdhe til sik STämpt Prosadikter (Sju vise m B) 1§89. looth her thure oc STepne mic t idh (ɔ till HalmSTad) ArfSTv 24 (1461). - inSTämma, STämma (för rätta). odenSDagen. .. hade tile Busman STempnd örlen wynman iiij (4) ressar STb 2: 205 (1487). samme dagh hade wlfarth STempndh falkenSTen iiij (4) resar til retta ib. peder. .. kärde til olaff jngeualdson j sanda hulkin han haffde STämpt med withnom SDombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.">Uppl Lagmansdomb 26 (1490). jngen behöfuer mik STemnä til naghat verldzligit tingh J Buddes b 173. " jach STämpner ider niels olson. .. wppa wor käre naduge herres konungh hanss wegna til scara landztyng" NMU 1: 151 (1498). nilss. .. skal STempne lasse berxman STb 5: 224 (1519).
stämna (stæmna)
3) beSTämma el. utsätta (ting el. sammankomST) för (ngn). - med sakens ack. och personenens beteckning föregången av prep. til. pass. Jfr SDw 2: 1309. 4) sammankalla (ting el. sammankomST). fore than sama skuld leet jak hundares thing STefnna aff sama hundareno sum quärnnen innan ligger SD 8: 195 (1362).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so stämna may have also been written as stæmna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • stempne STb 5: 224 (1519). stempnä J Buddes b 173.
  • stepne Arfstv 24 (1461).
  • stefnna SD 8: 195 (1362).
  • stämpner NMU 1: 151 (1498).
  • stämpde Hel män 197. stämde Vg Fornmt I 10: 34 (1516), supin. stämpt Prosadikter (Barl) 46 ; ib (Sju vise m) 189 ; Uppl Lagmansdomb 26 (1490). stempnd(h) STb 2: 205 (1487). ib. Jfr Sdw 2: 1308 f.),
  • *stämna in , instämma, inkalla. haffwr otte rwth xij (12) böndher aff hwarth härath stempth in pa slottith BSH 5: 219 (1507, H. Gadh). - Jfr laghstämna.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛏᛅᛘᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
NMU
Närkes medeltida urkunder I. Riseberga kloster. Utg. av K. G. Grandinsson. 1935.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back