Svar

Old Swedish Dictionary - svar

Meaning of Old Swedish word "svar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

svar Old Swedish word can mean:

svar
(STb 5: 6 (1514) L. Jfr V. Jansson, Eufemiavisorna 205. 1) svar (på fråga el. framSTällning). kere nils biuder mich her om eth enkith sar til ther jac vet rette mik epte Vg Fornmt I 8-9: 103 (1508). wor kiere herre. . begeredhe aff the gode herre och aff mene raadit her en swar pa STb 5: 6 (1514).
svar
2) svar, svaromål. " binder jac mic til. .. at STanda ther fore ij fulle hemuldh i gilde oc allom swarum" SD 8: l30 (1361). sone sonesson, som jusse niclissons barna formyndare är, war till swara SD NS 3: 375 (1418, ä. avskr.). tiltal loc swar oppa arff ArfSTv 12 (1461). kom peder. .. och bödh sik til swars medh then bondhan, som hade klandat heSTin fore jenis skreddare, huilken ecke kom till swars medh honom STb 1: 11 (1475). ib 2: 209 (1487). war oleff. .. till swards oc satte borgan för sig ib 5: 81 (1520). - i förbindelsen til svara, till svars. Jfr E. Noreen, FeSTskrift t. H. Pipping 40y f. husbondin var tha siälfuer til swara Iv 4387. Flores ed. Olson 542, 1804. - Jfr forsvar.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sward: -s STb 5: 281 (1520) ),
  • svara lösa (sware- JTb 65 (1474).
  • -läsö ATb 1: 13 (1453). -lössö ib),
  • jtem greffwensten ij resor swaralöso meneka stämpde hanum ib 164 (1462). tha dömpde jac hanum iij marc aff fore swaralöse UpplLagmansdomb 26 (1490). Arnell Brask Biᴵ 28.
  • svars lösa? (-löös),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚠᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Stb 5
Stockholms Stads Tänkeböcker 1514--1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520--1524 samt stadens kopiebok 1520--1522. Utg. genom J. A. Almquist. 1933.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Flores ed. Olson
Flores och Blanzeflor. Kritisk upplaga utg. av Emil Olson. 1921. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back