Þäkkia

Old Swedish Dictionary - þäkkia

Meaning of Old Swedish word "þäkkia" (or þækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkia Old Swedish word can mean:

þäkkia (þækkia)
1) täcka, förse med tak, lägga (el. laga) tak på (ngt). han skal STragx her epter begynna ath täkkia kirkione STb 1: 67 (1476). " item fore baarden pa torgith STode techtes timbermannom VI öre" SSkb 31 (1502). fore mwren. .. wort forbetredh och täcktes. .. xxxIx mark ib 39 (1502). VKJ 240. gaffue borgemeSTere och raadit anders olsson loff at redde, teckie oc byggia wppa oleff anderssons hus STb 4:203 (1511). han, som täkte paa mwren VKU 107 (1562). HLG 2: 121 (1524).
þäkkia (þækkia)
3) täcka, betäcka, övertäcka. " fore bathar techtes j mark" SSkb 34 (1502).. .. en mark han hade vtlagt at byssaner tecktes ib 273 (1508).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkia may have also been written as þækkia

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • täkkia.
  • täckte.
  • *thäkkia af , avtäcka, avlägsna något höljande el. täckande från (ngt). sidan täk aff balyona PMSkr 354.
  • thäkkia ivir. övertäcka. item anders för thät han täcte öwer graffwena ok högha hwsit ok aska-vngnen VKU 50 (1547).
  • *thäkkia til , låta täcka el. hölja. är storth frosth täkkes til jordhen wm rötherna PMSkr 313. - Jfr be-, for-, ivir-, up-thäkkia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
➞ See all works cited in the dictionary

Back