Þäkkia

Old Swedish Dictionary - þäkkia

Meaning of Old Swedish word "þäkkia" (or þækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

þäkkia Old Swedish word can mean:

þäkkia (þækkia)
1) tyckas, synas. " med dat. tha thäkte mik enghen wara min like" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 218.
þäkkia (þækkia)
2) L.
þäkkia (þækkia)
1) tycka sig, känna sig. han thäkktis wara aff sorhgom lsöt Al 7528.
þäkkia (þækkia)
2) täckas, behaga, personl. och opersonl. med dat. (el. i dess ställe ack). kunno hwarghne finna swa faghra quinno at thäkkias kunne keysarenom Gr 282. at man. .. hällir thäkkis creature. .. än skaparenom Bo 18. ib 1. MP 2: 94. Bir 1: 69, 2: 138, 3: 225, 4: 12. Gren. 1866.">Ber 121, 145. Lg 3: 290. " huru mykyt gudhi thäkkias ödhmiuka manna böne" Bir 2: 32. " henne thectis hälder gudhlik gipta. .. en licammans luste" Lg.">Bil 109. " the visto ekke än i thy ärindo hwat gudhi thäktis" Bo 10. " nar nokre vilia enkte höra vtan thz them täkkis" MP 1: 263. " wt wäl huilket tik täkkes" Lg 333. " byweder mik ther till om hwad ider teckis" Grönblad. 1857.">FM 665 (1517). " vm the hafdho vitat thz haua thäktz mik" Bir 2: 205. " thäkkis mik at thässe frwn lydhe forlatande sin eghin vilia" ib 3: 230. minom son thäkkis at han bliue j rom ib 248. " teckis eder köpa waart skep vi lota byggie wid cAlmarna. .. tha byuder os til oförtöffwet" Grönblad. 1857.">FM 669 (1517). tecktes. .. ider ärlighet ath göre. .. jacob Gregerson. .. nogen förlösningh, tha är thet. .. Alles wore kärlige bön til ider BSH 5: 428 (1510). " swa är giort som gudhi thäktis" Gren. 1866.">Ber 126. ib 277. " at hon skuli wäl sik böya äpther hans wilia, om gudhi täkkes" Lg 3: 291. fyra systra ällir flere, wm swa täkkis abbatissonne, the skulu skipas til at wakta oc rökta mässo kläde Bir 5: 9. - täckas, finna behag. täktis hon för hans öghon MB 2: 187.
þäkkia (þækkia)
3) i förbindelse med följande inf. närmande sig en omskrifning af iMPerativ; jfr þykkias. tekkis idher withe, at jac haffwer stedight hafft myn bwdh i danmarch BSH 5: 31 (1505). ib 379 (1509) , 429 (1511). teckis ider werdughet ath wetha, ath myn käre moder är karsk och swndh Grönblad. 1857.">FM 492 (1510). ib 537 (1511?). tekkis idher wilie withe, ath jach kom nw hiit op wnder tilffwedhen i dagh BSH 5: 28 (1504). tackis (för täckis el. teckis) ider wilia vithe, at jak ma wäl Grönblad. 1857.">FM 535 (1511-12). ib 563 (1512, 665 (1517), 670 (1517).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so þäkkia may have also been written as þækkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • thäkkias sik , finna behag. gudh. .. thäkkis sik (complacet sibi) i honum som fadher i son Ber 121. - Jfr misthäkkias.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back