Vin

Old Swedish Dictionary - vin

Meaning of Old Swedish word "vin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

vin Old Swedish word can mean:

vin
L.
vin
1) vän; STundom med försvagad betydelse: bekant; äfven anhängare, medhållare, den som underSTöder ngn. thz är GOt at finna sin win a wägh GO 1048. " ä foorgaar thz man syn wini sinom" ib 215. " thän hawir faa wini som hawir manga gröna graua" ib 103. " the äru ey Alle wini som lee i geen" ib 188. " grath är mällan wini naar gawo tälias" ib 324. " mange äru wini ok faa fult tro" ib 345. ä män gawo winna äru dottor ok modhor vini ib 1035. sandr win STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 21 (51, 22). " troen win är gulle bätre" ib 71 (174, 78). man skAl haua få ord ok STadhughan winskap medh wini sinom ib 37 (97, 40). GOdher win är senfången ib. " huar som män warda vin firi tarua skyld" ib (98, 40). " þa lät biscopen kAlla þeophilum. ok varþar hans bäSTe ven" Bu 29. " þa ängen löse annan af nöþ. .. eigh ven sin ven" ib 519. " iak agher for sanno vara idhar vin" STrand. 1853.">Fr 188. " thz är mik min käraSTe vin ib 2422. thz war min GOde wen" Allius. 1850--54.">Di 195. " han är ekke min wän" ib 30. " at wij Aldrig annet haffue scriffuat eller raat ider, än thet wij wille rade och scriffua war wän, och kötzxlige broder till" SToria. 1816 ff.">HSH 18: 14 (1494). han. .. gik borty til sins wins hws ST 472. thenne war. .. een heel oc fulthrohin win ib 473. " thu skAlt enga wini lofwa ällir rosa för än thu hafwir them rönt ib 471. enkannelikom wenom" LB 9: 108. han. .. badh kAlla blanzaFlor sin kära vin Fl 334. " opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sit beSTa ok sina wenner" MD (S) 291. " han gaff ower winner ok STrand. 1853.">Frendher" ib 288. " letto the eptir honum j bland thera STrand. 1853.">FränAllius. 1850--54.">Dir och vinir (notos)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 51. " lhänna STrand. 1853.">Frändar ok vini fiollo a kne for iohannen" Bu 151. " þet wi hafuum giort et skipte mällin war a waro fädrene ok waro mödrene medh wars fadurs. .. GOduillia oc wara moþur. .. oc wara wina oc STrand. 1853.">Frända raþe" SD 6: 180 (1350). ib NS 1: 22 (1401). " mich fordarffwa är jdher akt minda brödher och venir och swa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5528. ath göre eder her gladh med Flere venner SToria. 1816 ff.">HSH 19: 111 (1505). förneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPdom. .. förSTha her konwngh magnus hans eptheSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKomandom och arffwom moth oss och warom eptheSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKommandom hiälp och tröSTh med Alles theres wäner. .. til holla SD 5: 212 (öfvers. STrand. 1853.">Fr. sl. af 1400-tAlet). - i tilltAl, ofta med förbleknad betydelse ss uttryck för välvilja el. ss blott höFlighetsformel. o min vin iach gör tik ey orät STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 78. min käre win wakta thik oc war ekke fAlskir ellir othro ST 450. " käre winner gören ey thetta" MD (S) 271. särsk. i (offentliga och enskilda) skrifvelser. kere wener beuisen ider her vti som i wilen wetha wort oc Allers idhra beSTa STycken på Forn Svenska.">BSH 3: 46 (1952; Konung Karl till inbyggarne i det Allius. 1850--54.">DiSTrikt der Åke Jönsson uppbar skeppskatt). kära wener ma j weta thet wii haffua then schrift wäl forSTanAllius. 1850--54.">Didh som i oss nw til scriffue ib 4: 99 (1843; fyra rådsherrars skrifelse till bönder och landbor i Vedens härad). werdugiSTe fader STycken på Forn Svenska.">BSynnerlige GOde ween STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 196 (1495; STen STure med två rådsherrar till äSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiskop Jakob). käre niels claffuesson synnerlig GOd ven ib 198 (1495). " käre STrand. 1853.">Frw mättha besynnerligh GOde wän" ib 5: 128 (1506). AldeSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKäriSTe herre och hiärthens GOdhe wenn ib 191 (1507; Mätta STephens. 1849.">IvarSDotter till sin man Svante STure). som i scriffwe mik til, hans, besynnerlige GOde wen SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 448 (1510; ÄSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKedjäknen STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Paul 'Scheel till borgaren i RevAl Hans Suurpää). käre her swanthe STrand. 1853.">Frende och GOde besönnerlige venn SToria. 1816 ff.">HSH 20: 110 (1507). " käre GOde wän" ib 24: 62 (1516) ; ÄSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKebiskop Jacob till riSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KSföreSTåndaren STen STure). - för att beteckna det innerliga förhållande, hvari en menniska STår till Gud, JungSTrand. 1853.">Fru Maria el. ett helGOn. þät var sanctus andreas hans GOþar vi,. och kär STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Patronus Bu 146. " maria tAlar tel dyävulen: for þy at þu vilde skaþa minom vin. far þy niþir ii Allius. 1850--54.">Diupt häluite" ib 19. " guþ menar STundom naturonne giua þät han vil at hans vini þiena af naþom" ib 4. " han är ven AlzuAldox guz" ib 204. " abram war gudz win" STenianus. Se Lg.">Bil 82. enghin ma guz win wara vtan han är rätuis ib. " huru syndoghe ther pinas, tede gud enom sinom ven" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 251. " ransmän hulke fatik oc gudz wini hafdo röfuat ib. englana ofSTrand. 1853.">Fra gudhi hans vena böne" ib 45. " ma ängin fa himerike, vtan GOdhe gudz wine" MB 1: 432. epter gudz vina radhe SD NS 2: 44 (1408). " hafin þäta raþ hemelikt. .. baþe fore guzs vinum oc hans ouinum" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 183. sagde han (ɔ: war herra) til brudhinna. .. thz hAllande husit. .. är the hälga kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia. .. ther ak vpbygdhe mz mino blodhe. .. ok iak satte j hona mina vini och vtuAlda män ib 1: 15. at gudz wini maaghin beSTandande blifua VKR 4. bidher iak hwan en gudhz wen som thänna bok läs älla hörer, at idher thz ey. .. miSTekes, at min tAlan oc Allius. 1850--54.">Dikt är ey swa prydh. .. som wäl behöffdhis j tolkom hälGOm lärdome Su 3. gudeliken snille. .. wiliandhes sina wthwAlda wener förwara aff tolkom wadha ib 2. - om skiljedomare el. af STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parterna utsedd ledamot af koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPromissnäMD. kan þet Sua wara at. .. her mattis prouaSTin kan þen GOzen fa atir wnnit meþ laghum, þa vilkora jac mic þer til honom fwlt gör for þen, Sua Sum os baþum a semSTundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir oc vare vini mellom os þet wäga SD 6: 170 (1350). " the thoko sina wni a badha sidho, then forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde biorn ok the i holaSTadom, jonis, (?) nisse ok lasse, ok skipthe i tu bäggis byanna ägho ib" NS 1: 256 (1403, nyare afskr.). JSTrand. 1853.">Fr bonda-, himirikis-, o-vin.
vin
2) mäklare, af köSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pare och säljare tillkAllad man som skulle närvara vid köp (el. förSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pantning) för att sedan, om det köpta GOdset klandrades, intaga att det blifvit köpt och STrand. 1853.">Framskaffa säljaren. JSTrand. 1853.">Fr Schlyter, Ordbok s. 702 f.; Amira, Altschwed. Obligationenrecht s. 346 f. hvar som köe jord eller säl, þa skAl hon wingas: nu än hon klandas fori hanum, þa tAla han til vinsins och vinin til sAlans. nu sigär sAlin negh jak badh tik Aldre til vinsorz. þa haui vinin wAld at witnä til sAlans medh attä mannum at han war baþe laghavin ok bönävin SR 1. " tAla köpin til vinanna sina ib. "ib 5, 46. JSTrand. 1853.">Fr böna-, köSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa-, lagha-vin.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • ven Bu 29, 184, 204, 494, 519 ; BSH 4: 198 (1495), 5: 391 (1510), 392. wen Su 3 ; MD (S) 295, 296, 297; Di 195 ; FM 484 (1510).
 • ween BSH 4: 196 (1495).
 • venn HSH 20: 110 (1507).
 • wenn BSH 5: 191 (1507).
 • wän Di 30 ; HSHG 18: 14 (1494); BSH 5: 128 (1506). med art. vinin SR 1.
 • wini KS 37 (97, 40) ; GO 215.
 • vin Bu 19.
 • ven MP 1: 251.
 • wins ST 472. med art. vinsins SR 1.
 • vinir VGL II VS 12. vini Bu 4, 151, 154 o. s. v.; KS 37 (98, 40) ; SD 6: 170 (1350); GO 1035.
 • wini ib 188 ; 345; VKR 4 ; ST 472.
 • wine MB 1: 432.
 • winner MD (S) 271.
 • vener BSH 4: 4 (1471).
 • wener ib 3: 46 (1452), 4: 6 (1471), 99 (1483). venner ib 188 (1495). wenner MD (S) 296, 303; Gers Ars a 2; BSH 5: 172 (1507).
 • vini Bu 13, 129 ; Bir 1: 15.
 • wini MP 1: 251 ; GO 103, 324 ; ST 471.
 • vinir MP 1: 51.
 • viner Iv 2348 ; FH 2: 40 (1415).
 • winner MD (S) 288.
 • venir RK 2: 5528.
 • wener Su 2 ; BYH 1: 271 (1474).
 • venner HSH 19: 111 (1505), 20: 171 (1507). wäner BSH 3: 151 (1464); SD 5: 212 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). dat. vinum Bu 128, 185 ; Bir 4: (Avt) 183. vinom Bo 25.
 • winnom MD (S) 249.
 • vynom Lg 3: 525.
 • wenom BSH 4: 317 (1502) ; LB 9: 108.
 • wänom Lg 3: 134. gen. vina SD NS 2: 44 (1408).
 • wina SD 6: 180 (1350).
 • vena MP 1: 45.
 • wena SD NS 2: 22 (1401). " wener" Di 21 ; FH 2: 48 (1419), 4: 45 (1456). wenner MD (S) 291.
 • wenners SO 163.
 • wänyr FH 2: 67 (1428). " med art. vinanna" SR 1 ),
 • vina akt
 • wena- )
 • vina gava
 • wena-.
 • winne- )
 • vina säl
 • -säll )
 • vins eþer ,
 • vinsorþ ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back