Mona

Old Swedish Dictionary - mona

Meaning of Old Swedish word "mona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mona Old Swedish word can mean:

mona
urspr. samma ord som mona, minnas. eg. tänka, hafVa för el. i tankarne.
mona
1) tänka, förmoda, vänta. sma KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suennen Vaxte KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua þungar vm siþe. at bölia quAlde han. at Varla monde criKLemming. 1871--73.">SToforus VaþAlös iui cuna (adeo ut ChriKLemming. 1871--73.">STophorus in anguKLemming. 1871--73.">STia multa positus esset et se periclitari formidaret) KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 499.
mona
2) ämna, vilja. än i willin. .. göra winlika, oc samlika widh min herra tha sighin mik thz, synis oc idher annath, tha maghin i mik oc thz sighia, oc sidhan mon iak wika antiggia a höghro hand eller a winKLemming. 1871--73.">STro KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 205. " ey mon yKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sung eller sigord Fly for ider i sit egit land" Allius. 1850--54.">Di 143. " han maane än nämer springa han akther thyn her hardheligha twinga RK 3: 2087 (Alla tre KLemming. 1871--73.">STällena skulle dock kunna föras till 5). "
mona
3) vilja, Vara nära (att), hålla på (att). iak mon dö af harme. at iak gitar eigh en man cuscat tel min vilia KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 495. " domaren monde þa dö af harme" ib 512. " lypte dracin huwþ v Vatne. vreþar ok räþelecar. KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Suat at mön monde dana for bana" ib 491. munde hon Al Vanskas af sorgh KLemning. 1860. SFSS.">Bo 211. " iak mona AllAledhis wanskas" KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 102. " tilKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Burdhe siälin at Grata KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua sarlica oc barmelica at hon monde Al briKLemming. 1871--73.">STa synAllius. 1850--54.">Dir (ut quaKLemming. 1871--73.">STi tota conFringeretur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 93. " löpir thz KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua at thz mon döö (currit quasi ad mortem)" ib 223. " känner iacob. at hans dagha mono liidha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 260.
mona
4) för att beteckna något ss själfKLart el. naturligt: måKLemming. 1871--73.">STe, måKLemming. 1871--73.">STe antagas, kunna antagas. förKLemming. 1871--73.">STa exemplen tok han af kunuge. som vil haua rena þieniKLemming. 1871--73.">ST. ok renfärþokt þienKLemming. 1871--73.">STio folk. ok än mon häldar KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua uilia guþ siäluar KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 188. " ey mon patriarcha liwgha" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 200. " sidhan thetta, war giwith oc abram monde warla (Cod. B därla 545, rätta läsarten) rädhas KLemming. 1871--73.">STaRKa owinir fore swa Allius. 1850--54.">DiärVa gärning tha tAlar war herra til abram" ib 182. " gudz ängel. .. öper w himpnenom aff gudz weyna, oc kAllar abraham tyswar at nampne tha mon han op hAlda swärdhit som näKLemming. 1871--73.">STan war nidher komith" ib 201. far han til, oc letar Fra them älzKLemming. 1871--73.">STa oc til then yngxKLemming. 1871--73.">STa, oc monde ther hitta (hittade naturligtvis) silffkarith som han hafdhe thz laght ib 247. - i Fråga. war thz swa mykin wadhe at hawa oreen KLädhe, eller nAlkas sinom husFrwm i thre dagha för än the skulo höra wars herra ordh, the som nakar ängel tAladhe i wädhreno aff hans weyna, hurw myKLo mere wadhe mon thz wara at ganga til wars herra Altara. .. oc hawa ey för thwaghit sit hiärta aff fwlom hugh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 329. " mädhan saa KLemming. 1871--73.">STor moon tikkis wara om thessen tinghin her nydre oppa iordhena som raskeliga skwlo forghangas hwro KLemming. 1871--73.">SToor mon och hwro mykin mon thaa ware om the tingh som i himerike äro" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 133.
mona
thu swa giort vidh min gudh: tha munt thu gita (poteris) mik vent epter thin vilia KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 209. " iak mon tha dö en thu lifuir ther til (si usque ad illam KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Supervixeris horam, utque ego moriar)" ib 605. " sagdhe at keysaren munde bötar faa. än han finge sea clädhit" ib 302. " rädAllius. 1850--54.">Dis han. .. at the mundo gärna dräpa han, än han ginge widh at sara ware hans husFrv" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 196. " han tröKLemming. 1871--73.">STe fulkompelika at gudh mondhe han op resa aff dödha, än han doe fore hans skuld ib 200. kommer konungen hem tha siger drotningen hanum hwat wij haffua tAlit till henna. oc mona wij tha faa mykin wrede aff hanum" Allius. 1850--54.">Di 117. " kantw bedriffua then manhet, tha mon konungen aff swerige löna tik thz wäll" ib 58. " lekar iak äy som mik bör, huat skadar thz tha mer. än iak miKLemming. 1871--73.">STer mit liiff. litit monnä myna Fränder mik sakna" ib 101. sadhe. .. ath hymAlandh mane fa skadhe om konungh[en] finghe nogher giffthe aff nyfFlinga landh ib 261. - i Fråga. monom wi gita giwith idher yfFrith watn aff hällinne (num de petra hac vobis aquam poterimus ejicere) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 408. " huru mon han gita atir komit (quo modo reAllius. 1850--54.">Dibit)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 21. " mädhan jak swa forfäradher (för forfäradher ör) aff ensampna dödzsins syn, huat mona mik tha hända han siälffwer koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir närwaranAllius. 1850--54.">Dis" KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 251 ; jFr 4. - skola kunna. i Fråga. monom wi finna (num invenire poterimus) annan thässa mantz lika KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 238. KLemming. 1871--73.">ST 401.
mona
6) för att beteckna ett förhållande ss beroende af el. underordnat ett annat. - i hypotetiska satser för att angifVa att något skulle inträffa om ett annat förhållande egde rum, eller att något skulle hafVa inträffat om ett annat förhållande hade egt rum. ware dager liwss tha mon (för monde?) iak nödug sönia tik kamp (ef daGr væri lioss. þa mætte ec Varla þess synia þer) Allius. 1850--54.">Di 75. " Var härra vilde eigh nämna sin forraþara. þy at petrus monde slite (skulle i sådant fAll hafVa sönderslitit) han mz tannom (si ipKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sum nominasset, Petrus continuo KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Surrexisset et ipKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sum protinus trucidasset)" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 100. " tha munde moghin dräpa neromen: än (ey hafdhe petrus) thöm (thz forKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhit]" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 107. " tha munde symon faa (då skulle S. hafVa fått) siälfsins dom: än petrus ware ey (ej hade Varit) bäther än han" ib 104. " honom munde han (till) dödh (hawa rifwit) än petrus (hafdhe hanom thz ey a guz vägna forKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhit) ib. - i satser inledda af at efter uttryck som beteckna ett yttrande, en förmodan el. en Fruktan. vändo þät tel illo (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil ventho 938). at swäran monde haua maghen KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sua käran for vdygh" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 30. ma tha förKLemming. 1871--73.">ST synas at swa monde wara KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 200. ha ns war engin annar wenta. wtan at hans modher ok brodher munda drunkna ok swa fadher. älla dödha aff sorghum KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 349. " sagdhe sik rädhas at han munde ok swa wilia äta han" KL 29 (möjl. att föra till 5). sagdhe at thy munde korsit see blidhelika til hans ib 48. " i inAllius. 1850--54.">Direkt Frågesats. spurdhe scriwaran hwi korsit munde swa göra" KL 48.
mona
7) för att FramKLemming. 1871--73.">STälla något ss den tAlandes förmodan el. antagande, för att med Varsamhet utsäga något: månde, torde. swa munde Var herra til hans tAla (dum ad præAllius. 1850--54.">Dicandum mitteretur a domino, ut opinor, anAllius. 1850--54.">Divit) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 214. - i sht i rimveRKen, i hvilka ordet oftaKLemming. 1871--73.">ST kan anses tjena endaKLemming. 1871--73.">ST att med en följ. inf. omskrifVa finit form af verbet. fiälskarper mono the han nämpna Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2865. mono the heem ridha Fr 1874. " hans dotter monde mz honum Vara" Fl 32. " eet barn monde hon tha vinnä" ib 86. " marghan man monto the wägha" Al 4084. Fra qwinnor ok barn the ganga mono ib 5767. thera Frälse monin i aff them räna ib 6618. " pori KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budh monde them (brefven) föra" ib 4274. " han mwnde oKLemming. 1871--73.">STyrlika ränna" RK 1: 903. " han munde hanom til drotzKLemming. 1871--73.">STa göra" ib 2: 1846. " til cAlmarna mjnde han rijdha" ib 2390 sigh at thu mont engelbertz ärende fara ib 2714. en bödel mwn han mz sik haffua ib 3796. " för tiik mande marRKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KSen siith liiff laatha" ib 3: 168. " mandhe thz hända" ib 877. " the tla liuff ordh och maane lee" ib 11. thina gläAllius. 1850--54.">Di munno margha wara MD 49. thina Fröghdhe mono manga wara ib 55. " swa mane [thz] thit liff at koKLemming. 1871--73.">STa" ib (S) 226. - i Frågesats inledd af ett Frågeord: mån (i Nysvenskan dock numera föga brukadt), månde (något aRKariKLemming. 1871--73.">STiskt), kunna; till samman med följ. inf. Vanl. att återgifVa så att denna förbytes till finit form. hwi monde rikar kunugar hata þöm chriKLemming. 1871--73.">STum präAllius. 1850--54.">Dicaþo KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 150. " hui mun kununga ok höfAllius. 1850--54.">Dinga warda girughe up å werulzlikt godz" RKer den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 29 (73, 31). " hwi monde tha war herra särdelis at biwdha at ofFra brödh oc wiin oc oleum" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 470. " hwi mon thässin tAla af gäld. vtan at hon mödhis ok af Allius. 1850--54.">DiäFlomen" Gr 290. MD 347. huro mwn myn annar broder magha RK 1: 3650. " huru mon iach warä hiit komin" Va 14. " naar mana han atheRKomma" KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 100. " haa mona haffwa giorth thzta ärenAllius. 1850--54.">Dith" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 117. " hwat tro mon thätta Vara. vtan thön som gör mz kärlekenom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 144. " hwath riddara mono Vara thässe twa" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1984. " hwat tekn mon thätta Vara" KL 402. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 395. " hwat man mon sa Allius. 1850--54.">Dierff wara. at them torde i mote bryta" Allius. 1850--54.">Di 134. " hwat mon thänna maRKen foKLemming. 1871--73.">STra (quid vero hunc vermem Alit)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 96. hwat mona ware Fränko. .. wara drömt i nath om os BK 217. - hVat mon, månne (med följ. inf. i Nysv. återgifven med finit form). hwat mon iak ensaKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer röra mooth tik tolken käremaAl KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 121. huat monom wi tha wara ensamne syndara ib. " huat mona jak skula aff thino loffui kwnna afFlata" ib 340. " hVat eigh mon (hVat mon eigh), månne, månne väl. hwat ey monom vi Vara visare än han är" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 35. hwat ey mon iak än skola afFla söner j mynom qwidh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 207. KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 264. " huat mon thu ey än wärdogas ather annan thän försmälika fordömilsa sonen" ib 47. hwat munde ey (numquid) VarFrw läggia thz nidhir. ther thz Var väl beuarat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. - mon, månne. mon mic än Vara helso hop KL 247. " mon thin son skola döö (morieturne)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 191. " mon herra gudz hand wara (numquid. .. eKLemming. 1871--73.">ST) wanmaktogh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 393. " mon thu skulo wardha waar konunger (numquid rex noKLemming. 1871--73.">STer eris)" ib 229. " mon thz wara gudz wilia" RK 2: 6708. maane jak och sculo rädas för then man ib 3: 1293. mon yKLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Sung konung oc sigord swen tora at KLemming. 1871--73.">STrida mz oss Allius. 1850--54.">Di 143. " manna iak än honom faa nakot sinne see" KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 100. " mona min öghon än wara wärdogh han see ib 101. mona iak swa wara älla ey" KLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 328. - mon eigh, månne icke. mun ey bäther wara. at thu wari. .. min födha KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 316. " mon ey skam löKLemming. 1871--73.">ST Vara helAllius. 1850--54.">Dir föKLemming. 1871--73.">STephens. FörKLemming. 1871--73.">STa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">BildKLemming. 1871--73.">STenianus (KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia them" ib 648. " mon ey saa om fogata wara" MD (S) 272. " mon thu ey wilia thina nadh giffua honom som dödhen haffuer förskullat" KLemming. 1871--73.">STröm. 1868--70.">Su 47. " mondo ey lägherKLemming. 1871--73.">STadha wara i egipto lande" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 315. - månne, månne väl. munde hon ey (numquid) köpa hws oc heem KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3. (man trol. för ma Al 10175 .)
Alternative forms or notes:
 • någon inf. är dock icke af detta ord påträffad; jfr emellertid Rydqvist 1: 397.
 • mona BK 217 ; MB 2: 117 ; Su 102, 247, 251, 264, 340 ; Lg 3: 328 ; MD 347.
 • mana Su 100 (på två ställen). mane MD (S) 226.
 • maane RK 3: 114, 1293, 1855, 2087, 3993 (formerna mona, mana, maane med undantag af RK 3: 114, 1855, 2087, 3993 ; Su 102 endast i frågande satser). 2 pers. mont RK 2: 2714.
 • munt Bil 209.
 • mon MB 1: 229 ; Su 47.
 • monom Bo 35 ; MB 1: 238, 408 ; Su 121.
 • munom ST 401.
 • mona Di 117, 186.
 • monin Al 6618.
 • monen ib 6724. 3 pers. mono MB 1: 260 ; Iv 1984, 286 och ofta. munno MD 49.
 • mona Su 101 ; RK 2: s. 341 )på två ställen). maane ib 3: 111, 1845, 2036, 3603.
 • monnä Di 101.
 • mwnde ib 1: 903.
 • mande ib 3: 168.
 • mandhe ib 877.
 • monne ib 2: 6903.
 • munne ib 1848, 1910.
 • mane Di 261.
 • mondo MB 1: 315 ; Al 3376, 3452.
 • munda Bil 349),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back