Sämia

Old Swedish Dictionary - sämia

Meaning of Old Swedish word "sämia" (or sæmia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sämia Old Swedish word can mean:

sämia (sæmia)
L.
sämia (sæmia)
1) samdrägt, endrägt, enighet, sämja. i himerike är aldra bätzst sämia MB 1: 491. " dröfwande them. .. mz hulkom the skulo Boo i huseno mz sämio" Bo 137. vmgangin mz sämio ib 146. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 80 " at koma thessin tw j ena sämio (concordare in unum) " ib 34. " j dygdha sämio (concordia virtutum)" ib 228. " ridzsins oc sämmionnina (för sämmionna el. sämionna) ökilse" ib 4: 46. " kunne the snarth sämya spilla" RK 3: 2092.
sämia (sæmia)
2) öfverenskommelse. at jak. .. hauer gyort ena sämio ok laghaskipte. .. meth aruidhe kram. .. vm then arwen ther mik Bordhe at ärwa äpter laurenz haquonson SD NS 1: 288 (1403). HSH 36: 1 (1429). iak. .. kännis mik hafwa gangith en ganzskan ända ok ena sämio, som obrutliken skal wara, meth. .. bänkt niclisson SD NS 1: 443 (1405). ib 2: 87 (1409). iak hawer meth them for:da biscope ok capitulo thässa dagh[t] ingan, sämmyo ok wnlica samdräkt nw ytermeer gyort ok andat (för ändat) ib 1: 675 (1407). opbryta äller sunderslita thässa for:da daghthingan ok sämmio ib. " kungör jak. .. oss alla hafua gyort¨ en fastan stadga ok sämyo met. .. andirse kayris" FH 4: 42 (1455). " en tiidh war en sämia giord millan akäranden. .. oc brodher niclis vppa clostersens wägna" VAH 24: 322 (1442). " the hafdhe een sämio giort mellan lasse biornsson ok henric jwalt om een ängh" FH 3: 116 (1448). " honom. .. swa got godz. .. widherläggia. .. meth sämio älla swornom edh" SD NS 1: 336 (1404). ib 2: 155 (1409). " meth siänno (för sämio) älla swornom edh" SD 3: 323 (öfvers. i nyare afskr.). dömpe jak for:ne sämie ok forlikelse stadugh ok fast FH 3: 116 (1448). " j huilka sämio oc forliikan jac togh oc anamadhe j gen. .. torpet kaytaranta" ib 5: 33 (1465). " til huilkens fulBordan thennä sämiä tha mästh vart skutin ib. fulBordadhe han the sämio" ib. " at han fornempdä sämio som the dande men a hans vegnä giort haffde fulleliga tilstodh" ib. " thesse sämio oc gifft til storre stadfestilse" ib 34. ib 41 (1466). SD NS 2: 153 (1409), 155 (1409), 173 (1409), 201 (1409). BtFH 1: 4 (1467, nyare afskr.) , rörande beloppet af den årliga skatten. then tidh almoghin ther (d. v. s. på Öland) fore idhre nadh war oc wi alle vppa ena sämio vm war arlikin schat medh idhre nadh ginghom BSH 2: 236 (1425-29, samt. afskr.). ware thet saka ath idhre nadh thektis ey the fornämpda sämia ath halda tha skulde hon os eth half aar thil förna vpsägias ib. Jfr ib XCV. - uppgörelse, förlikning. giordom wi baadhe mz bartille ena sämyo PM LXI intil förnempda daktingan och tessa wänlek sämia SD 5: 213 (öfvers. fr. sl. af 1400-talet). - förlikning, fred, stillestånd, dagtingan. at honom illa nöghiade at the sämia han bundit haffde (graviter. .. se ferre de amicitiæ conventione) MB 2: 323. " at han skulle bryta sämiona (si ea quæ convenerant, irrita faceret) ib. j gören medh them en sämia godh" RK 2: 4342. niclis. .. begynte at degtinga at han ena sämia finge ib 5851.
sämia (sæmia)
3) samtycke. " meth thera sämio oc vilia stadhfäste jac thätta for:da jordhaskipte" SD NS 1: 100 (1402).
sämia (sæmia)
4) öfverenskommen godtgörelse el. ersättning? at lauris jacoBSon vpbar aff bencte pederson XI alna kumest kläde til soona ok sämia. .. for the II stenger jord FH 6: 60 (1469). - Jfr fränd-, magh-, mis-, o-, vin-sämia samt sämi,

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sämia may have also been written as sæmia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sämmia )
  • sämiu bref
  • sämiu man ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛅᛘᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back