Skära

Old Swedish Dictionary - skära

Meaning of Old Swedish word "skära" (or skæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skära Old Swedish word can mean:

skära (skæra)
L.
skära (skæra)
1) skära, göra inskärning i. at skära sit köt KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 501. " at skära sina lime til blodh" ib. " skär a huirfinum i liumscänum ena sinu finGris bretä Hästläked. i" KLemming. 1868--73.">AS 136. skiär owan vid knolana. .. ena sino fingärs breþa ib. KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 68. skär kirtzlana ib 69.
skära (skæra)
2) skära, sammanbita, gnissla. med dat. el. ack. skärande tannomen (stridentes dentiBus) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 154. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 146. " KLemming. 1862.">Alexander. .. skar sina tänder" KLemming. 1862.">Al 8317.
skära (skæra)
3) skära, sönderskära. " tetta skKLemming. 1862.">Al KLemming. 1862.">Alth saman stötKLemming. 1868--73.">AS och läggiKLemming. 1868--73.">AS j staRKa ätykio om nattena med rogh bröd swa storth skwryth SOm een hKLemming. 1862.">Alff vKLemming. 1862.">Alnoth" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 46. " wardhir han !UDiplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: pwrlök).. . skorin i smaa stikke" ib 3: 52. ib 55, 56. " om thz warDir raath skorith i ätikio" ib 53. ib 55. - Bildl. thera hiärta är i tw skorith KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 434. - sönderfräta. them (KLäderna) skär ey maKLemming. 1862.">Alen KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 2.
skära (skæra)
4) skära, KLemning. 1860. SFSS.">Bortskära, genom skärning aflägsna. man skär langa rrem aff annars skinne GO 208. - (?) KLemming. 1862.">All wätzan SOm hiärnin skäär fran sik KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 90. - Bildl. skär fran thik KLemming. 1862.">Al iuir flödhis thing KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 72. skKLemming. 1862.">Al iak. .. skära (sucidam) ha ok skilia hans liiff. .. widh mit folk KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 368. - KLippa, genom KLippning aflägsna? fore spina skär (näml. nåGOt?) aff honum med ena sax och stryk mz sKLemming. 1862.">Alth KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 69. " fore bwk weRK skär (näml. nåGOt?) aff bwkenom och swid mz heth jern och smör mz KLemning. 1860. SFSS.">Bomolya ib. "
skära (skæra)
5) skära, afskära, afKLippa (hår). hon twadhe thera fötir oc lagdhe skorwoth hofwod j sin knä oc skar thera haar Bil 804. skäris. .. KLäRKiana haar KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 106. - skära, KLippa, genom skärning el. KLippning afkorta el. putsa. hon. .. skar hans haar Iv 2320. " andra iomfruna hafdho. .. skurit haar" KL 302. " illa skrwith haar är twäggia koKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPona skam GO 712. "
skära (skæra)
6) skära (säd), skörda. män skaro korn KL 123. Bu 101. St 128. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 208. philistei skullo skära sith hwete ib 116. " man skär siällan GOth korn aff ondh akir" GO 859. hwa SOm lithith sar han skär litith ib 231. ib 521. - aBS. min moþer. . fik mik sikil at skä´ra Bu 101. " wi brödher stodho a enkom akre oc skaarom" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 229. ib 250, 407. " vthsänt thina skäru. oc skär för ty at thymen koKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBir at skärKLemming. 1868--73.">AS skKLemming. 1862.">Al" ib 2: 355. " juliu är heter manadher i hwlkom man pläger skära" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 22. the !UDiplomatarium Dalekarlicum. URKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN?: himilsins fughla) saa ey ok skära ey KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 290. thu pläghar ey äria äller sa hwarte skära äller slaa KLemming. 1862.">Al 5944. ib 6078. GO 401. - Bildl. skörda, uppskära. skulum vi skära then lön när gudhi SOm ey vanskKLemming. 1868--73.">AS KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 236. " thänne sädhin swa SOm äro thässa pinoar. .. them skulin i skära oc thola äuärdhelica" Gr 276. - aBS. hulki SOm sa i tarom the skulu skära i glädhi Gr 276. - afmeja, afberga (en åker el. dyl.). jdhra ärfuodhis manna lön hulke SOm skaro ok yRKto idhur garde (för gärde) KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 67. " nw är myn oker moghen, om jach haffwer lycka til ath skäran" BSH 5: 383 (1510).
skära (skæra)
7) skära, tillskära, genom skärning gifva form åt (KLäder). lot hon mik KLädhe skära Iv 203. " bryllöps KLede mangt eth paar til thz bröllop skorin waro" RK 1: 442. " systrana skulu mz thera handom skära söma oc böta ather siin oc brödhranna gangKLäde" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 102. " the skulu skräa söma oc skipa KLädeKLemning. 1860. SFSS.">Bonadhin aat systromen ib. - skära, veRKställa (tilskärning). siin mester schördh skära" SO 96. sidhan han haffuer sin skyrdh skorit ib. ib 104, 116. - skära, tillskära, veRKställa tillskräning. tha vnge broderen scKLemming. 1862.">Al begynna at schära SO 96. ib 101. " nar saa skurit är" ib 105. " rantzake om ther skälige är mz farit äller retferdelige skori ib. "
skära (skæra)
8) skära, utskära, i skulptur utföra. schriffwath oc skorith beläte KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 331. gudhlik natwra är ower KLemming. 1862.">Alt thz, ther nakar creatura mz thänkia eller vnderstanda scrifwath eller skorith ib 491. " ma synKLemming. 1868--73.">AS, at i bland andra heBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgho doma. .. skulle ängKLemming. 1862.">Alund scirwKLemming. 1868--73.">AS eller skärKLemming. 1868--73.">AS cherubin oc propiciatorium oc candelabrum" ib 482. hedhne män waro wane at göra dyyr KLemming. 1862.">Altar, oc KLädha mz dyrom thinGOm, scrifwadha oc skorna ib 492.
skära (skæra)
9) skära, tilskära, mäRKa genom inskärningar. han skar KLemning. 1860. SFSS.">Bodkaffla RK 3: 835. " haffwe the. .. medh flere theres parthy skooret Budkaffle medh brandh oc snara. . ok resth KLemming. 1862.">Almoghen op her i läneth" BSH 4. 111 (1486). 10) skära, geno skärning göra el. få att blifva. med två ack. skKLemming. 1862.">Al man tagha KLofflöök oc skära smaan KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 11 ; jfr 3. skäär lööss annars bååt SO 292.
skära (skæra)
1) genom skärning el. med hjälp af skärande veRKtyg upptaga. man skKLemming. 1862.">Al blädhia kaKLemming. 1862.">Alen ok ey skära op mädh rotum GO 249.
skära (skæra)
2) skära upp, uppskära, upprista, öppna genom skärning. skär wp ena sino wppa näSOmon oc stik frö j KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 69. " skära op sinth (för sin) Buk" Di 268. han skar vp sina modher med een niff MD (S) 272. - Jfr upskära.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skära may have also been written as skæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • skiära.
 • skäär LB 3: 90.
 • skaar Lg 3: 146.
 • skaarom MB 1: 229.
 • skaro Bil 747 ; KL 123 ; MP 1: 67 ; ST 128.
 • scaro: -os Bu 515.
 • skare Lg 43. part pret. skurin. skorin.
 • skooren: -et BSH 4: 111 (1486)),
 • skära af , lskräa af, afskräa, bortskära. sua syntes þöm siuka, at hans siukt ben. .. ok sinur scaros af Bu 515. " skaro aff hans thungo" Bil 747. Bir 2: 55, 175. thz (lejonet) slaar bort axlena aff hans liiff som hon vare skorin aff mz een kniiff Iv 4586. " skara aff then ytersta barkin" LB 3: 170. " skär aff stykkith (fimbira) scindatur)" GO 335. ib 234, 1007. " thän som godha gärninga frukt skär ofmykyt af (abscindit)" Bo 138. Jfr afskära.
 • skära bort , skära bort. skär bort af klädheno alt thz som orent är Bir 1: 402. Jfr bort skära.
 • skära sik in , genom skärning el. gnagning tränga sig in. tit summo myssena til hans, ok skåro sik in i skipit KS 30 (76, 32).
 • skära sunder , skära sönder, sönderskära. Bil 317. scaro hänna licama sundar i tu styke Bu 418. Bir 2: 104. som et swärdh skare mit hiärta swndir Lg 43. klädhe. .. skurin sundir älla slippadh MP 1: 188. skära af, skära i tu. skär syndr ii [2] sinwr LB 2: 70. skar honom. .. then adränä sunder Va 50. hans swärdh. .. skar hans brynio sunder ij twa Iv 2594. - Jfr sunderskära.
 • skära up ,
 • skära ut , skära ut, uttaga genom skärnin. skär vt enä sinu af nouinnä AS 137. Jfr utskära. - Jfr for-, ivir-, kring-, kringum-, nidher-, til-, umkring-, ur-skära samt bla-, oskurin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back