Skära

Old Swedish Dictionary - skära

Meaning of Old Swedish word "skära" (or skæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

skära Old Swedish word can mean:

skära (skæra)
L.
skära (skæra)
2) skära, sammanbita, gnissla. med dat. el. ack. Jfr K. G. Ljunggren, Objekt och adverbial 80. walbassen. .. reeSTe op sina börSTe. oc skar sinom tannom Prosadikter (Sju vise m) 122. 3) skära, sönderskära. affwer holith läggis eth skwrith fath STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 409. skära upp (torv). en man, som skar törff til conuenSTwffwona STena kloSTers Uppbörds- och UtgiftsBok 1539--1570. Utg. af C. SilfverSTolpe. 1895.">VKU 19 (1541). - söndergnaga. Se Sdw 2: 1301. 4) skära, Bortskära, genom skärning avlägsna. til ath skära ösa waxkawrna skal wara giordher en enkanneliken hwaser kniffwer STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 305. 6) skära (säd), skörda. auentare. .. skära haffra ok vprykkia STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 43. - abs.. .. oc om thera roskörd at engin skäri j almänningx wasso fore sancte marie magdalene dagh STrum Ecclesiæ ABoensis eller ÅBo domkyrkas SvartBok med tillägg ur SkokloSTers Codex ABoensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb 417 (1445). meto. .. skära STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 139. slå eller skära SToriska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens hiSToria. 1861 ff.">Hist Handl V III 1. 67 (1514, nyare avskr.). bildl. skörda, uppskära. nw äru sanna högtidher, oc skär brwdhi, sinna tros afflingh Sp V 583. avmeja, avära (en åker el. dyl.). vänth om STubben tha skoret är tha fetna iorden Bok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).">Brasks Cal 271.
skära (skæra)
7) skära, tillskära, genom skärning giva form åt (kläder). sarcio. .. söma och skära STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 544. ath han sorit ena kapo ath hanom Boga stads tänkeBok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.">ATb 2: 102 (1477). kleder, bade skoren ok oskwren STb 1: 390 (1482). ib 3: 469 (1500) , 5: 73 (1515).
skära (skæra)
8) skära, utskära. Jfr E. Lidén, _Ark. f. Nord. Fil. 45: 195. jtem radeke STenförare oc pether xvij öre for vjᵐ murSTen ok iijᶜ skorSTenen (för skoren STen) Skotteb 338 (b. av 1430-t., Borgm). 10) skära, genom skärning göra el. åSTadkomma. skära hakkelse till breffdragarana Arnell Brask Biᴵ 24.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so skära may have also been written as skæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • skär.
  • konj.
  • skäri Svartb 417 (1445). pl. 3 öpers. refl. skäris PMskr 306. impf. skar. pl. 3 pers. skore Svartb 518 (1474).
  • skurin. skorin. skoren. Se Sdw 2: 1301),
  • *skära sik , skära sig, genom skärning åtdraga sig sår. MB 1: 75.
  • skära af , 1) skära av, bortskära. thär skäras bästh qwistana aff wm hösthen PMSkr 314. 2) skära i tu, skära (tvärt) av. han hade. .. skurit ij belte aff STb 4: 197 (1511). " haffwes hwasse skäror pa langa stänger til at skära aff tog oc rep j annars skep PMskr 172. - Jfr afskräa. "
  • skära up , 3) skära (säd), meja. biwg tha thet mognar skal snarlika skäras wp PMskr 201. - Jfr upskära.
  • skära ut , skära ut, uttaga genom skärning. the honagx kalkwr som ärw gamble äller haffwa nokor wanskilse skäris wth PMskr 306. Jfr utskära.
  • *skära utaf , avskräa (ngn) från (ngt). med två objekt. swa ath met thenne oetthe raar skore the sigrela all wthmarker vtaff Svartb 518 (1474). - Jfr be-, in-, ivir-, saman-, spec- (äv Sdw 2: 464), til-, um(äv. Sdw 2: 805), skära samt hovudh-, ny-, o-, skam-, snedh-skorin el. -skurin.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
VKU
Vadstena klosters Uppbörds- och Utgiftsbok 1539--1570. Utg. af C. Silfverstolpe. 1895.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back