Lika

Old Swedish Dictionary - lika

Meaning of Old Swedish word "lika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lika Old Swedish word can mean:

lika
oftaST n.
lika
1) jämlik. " med dat. wil nokor rätta anner them lika är" Bok om Konnunga STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare moSTycken på Forn Svenska.">TSvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 9 (21, 9).
lika
2) lika, lika STor, enahanda. onde ok GOdhe hafwa ey lika gagn älla fulkomnilse af minom likama STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 150. " ib 2: 122. "STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 53. " hans högdh längdhen oc breddn waaro All lika" MB 2: 367. " fik lika lön mz apoSTolis" STillor. Utg. af G. E. Klemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 41. ib 78. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 77 ; de tre siSTn. STällena kunna äfven föras till liker. thz vare ey lica vidh thässa ognins mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLa brändagha oc hita STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 16. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 204.
lika
3) moSTycken på Forn Svenska.">TSvarande, i rättviST förhållande (till), läSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPad (efter). vi optakom lön lica äptir varom ondo gärninGOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 392 (kan äfven föras till liker). - n. moSTycken på Forn Svenska.">TSvarande el. fullt värde. then del opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa slottet är offwer jnuentarij forbetringh. .. haffwer then GOde fru loffwat edert herredöme scAl bliffue til hande for lycha at betAle geldhen met SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 496 (1510). " ssäl thit korn tha thu faar ther lika fore (cum satis vAlet)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 289. " skule wij haffua lika for wort liiff (skAlltu oss dyrt kauSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa)" Allius. 1850--54.">Di 177. hafwer lika (ersättning) fore sin skadha STadgar [såSOm bihang till BiäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.">GS 28 (1375 ; orig.). SD NS 2: 123 (1409). " fore fult oc lica" ib 318 (1410). " hafwer iak af hänne ther foro opBorit fult ok lica" ib 1: 580 (1406). " kännis iach. .. mich haffwa lika (GOdtgörelse el. upprättelse) och böther hänth aff kätil hwässinge och hans brodher byörne fore mina huSTrw brodher. .. hwilkin the aff daghum togho" ib 2: 9 (1408). " jac. .. kekiennes. .. mic. .. hafue hänth ena SOnan och like aff. .. herra nicles swarte skanung. .. fore then skadha SOm hans swene giordho opSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa mic" ib 190 (1409). - giva lika, gifva ersättning, ersätta, GOdtgöra. ther wil iak. .. honom like fore giwa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3671. SO 86. - göra lika (lika ok rät, fult ok lika), ersätta, GOdtgöra, betAla. thil thäs the hawa giört STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLoSTreno lika SD NS 1: 415 (1405). ib 2: 84 (1409) o. s. v. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 90. " hwar SOm hafdhe STulit thz farit han. .. sculde göra lica ther fore" STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 7. " STörre GOdhgärning värdoghandhis gudh at göra mz mik i dagh än himil älla iordh kunno ther lica fore göra" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 356. " hans arfwom ther lica oc rät före göra (satisfacere)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 267. " honum oc hans arfuom fult oc lka ther fore göra" SD NS 1: 451 (1405). " jac veth mic. .. gudhi oc hans sighnadha modher marie ey STröm. 1868--70.">Sua lica haua giort af värzlico GOze, SOm mic til rätta burdhe göra thöm fore thän STora kärlech, SOm the mic giort haua" ib 2: 86 (1409). the wnno then STad oc honom brende lika giordo the ther fore tha (måSTe till fullo betAla det, finGO dyrt köSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa sin framgång) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9071. - GOdtgöra, gifva upprättelse åt, förSOna. retthom mAlzagandhe for sijn bruth lika göra SD 4: 748 (1340, nyare afskr.). göra tik lika Allius. 1850--54.">Di 38. " göra gudhi lika fore sina synde oc Alt sit tapSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padha lifuerne medh graat oc tarom" Ansg 245. huilken. .. ey haffde lika giort (conAllius. 1850--54.">Dignam satisfactionem. .. non explevisset) här i wärldenne til tusanda delen för ena syndh STröm. 1868--70.">Su 184. " nogh opfylla oc lika göra för All war broth oc Alla syndher ib. - tillfredsSTälla. at gita lika giort af them (ex his satisfacere) enom sighoghom ok väl täSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPradhom bwk" Bo 134.
lika
4) rätt, billig. " vtan at jordhäghandene wilia lösa ok köSTephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa them aff heyna, SOm thera winom a badha sidhor thykker lica wara" SD NS 2: 174 (1409). " thz är lika at honum swidher SOm vndher migher" GO 410. - göra lika ok (äller) rät, fulSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgöra sin skylAllius. 1850--54.">Dighet, särsk. med afseende på STadgade afgifters erläggande. hulkin skomakare SOm hafwer giorth lyka ok räth här j koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPanino SO 17. ib 16, 84. " gör ey lijke eller rätt medh oss" STycken på Forn Svenska.">TS 27. " göra lycha ockreth herschapeno ock STadenom" SO 31.
lika
1) lika, i lika mån? jag war wälvillig Alle till liika STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Yngre red. af LSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 275.
lika
2) i moSTycken på Forn Svenska.">TSvarighet. läggia til lika, STälla det ena i moSTycken på Forn Svenska.">TSvarighet till det andra; särsk. göra metriskt moSTycken på Forn Svenska.">TSvarande, bringa i metrisk el. rytmisk form. tha een wiisa eller een sanger wäl Allius. 1850--54.">Diktadher a swenska tunGO, wardher Flutter oc thydder a rytza tunGO tha giter man ey the same ordh lakt til lika a andra tunGO, SOm för fiöllo wäl saman MB 1: 319. " mz fagher wers oc mz wäl fäldom ordhom oc til lika lagdhom" ib. " gat ey. .. göSTillor. Utg. af G. E. Klemming. ForSTycken på Forn Svenska.">TSatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt wärsa natwra mz samanfäldom ordhom oc til lika lagdhom ib. "
lika
3) rättviST. " han skipte thz GOz mz them til lika (vel ok rettliga)" Fl 69. - lagligen. hoo ey wil swara til like eller retthe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2816. (?) sware inGOm brodher huaske til lyka eller räth STadga för ett S:t Görans Gille. I SmåSTycken på Forn Svenska.">SGG 134.
lika
4) på en gång, på samma gång, samtiAllius. 1850--54.">Digt. swa skAlt thu vaxa til lika vp mz honom Bo 6. " hafwa fyra laghgipta huSTrur til lika" ST 138. spisning wart tha nog opfört mz c ökia til lika STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forSTycken på Forn Svenska.">TSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3674. " saa fördreff han them Alla till lyka" ib 1: (sfgn) s. 182. ib 3: 1749, 3808. MB 2: 392, 398. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 672. " thz enghen i sändher kan tiäna twem herrom til lika" ib 688. " the STeidha ok STorma wäl til lika (på en gång, å båda sidor?)" Al 3347. - Jfr olika.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • liika RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 275, 3: 1749, 3808. lijka BtRK 149 (1442, orig.).
  • lyka SO 17 ; SGG 134.
  • licha.
  • lycha SO 31, 84 ; FM 496 (1510). like),
  • mädh lika
  • til lika

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back