Mot

Old Swedish Dictionary - mot

Meaning of Old Swedish word "mot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mot Old Swedish word can mean:

mot
dat. el. i dess STälle ack.; STundom följande efter tillhörande STröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. el. pron.
mot
1) emot, till mötes. kuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBar mot hanom fäghin Lg.">Bu 19. ganger han gladhlika mot sinom sySTerson STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 220. then ridder op mot honum STodh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5668. " thins hiärtans heeman skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt thu mot hanom reedha" STröm. 1868--70.">Su 280. - om rörelse i fientlig syftning. lopp mot fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alantin och wilde han dräpä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va 25. - emot, i riktning mot. vm thet bläs mot töm i tera öghon Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 84 (206, 92).
mot
2) emot, Bort emot, nära, invid. hans (GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gränsens) vigangher är moth (contra) twnghonne j bekaSTa äller försSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Altadha haffwit STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 49. " tha han kom mot konungens pawlun" Di 51.
mot
3) emot, vid annSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alkandet af, med anledning af, öfver. wart sa glad som fuglen är mot dagen (sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Va feginn sem fvgl degi) 71. frögdhadhe sik mot swa STors wSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldz naruaru STröm. 1868--70.">Su 394. " losnar oc wptydhis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All kölDinna hardheet mot hennas liwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flika wärma oc STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLarhet" ib 200.
mot
4) om tid: emot, Bort emot. moot värlDinna ändelykt GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 301. " mot somars tiidh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 100. " mot nattinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 185. " moot middaghenom" STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 13. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3296. " tha mot faSTegang leed" ib 6544. " tha led faST mot qwelden" Di 123.
mot
5) emot, i utbyte mot, till gengäld för. swa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alth ther motte giffues fonga mot fonga STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 428 (1510). " han giordhe theem GOt mot ondo" ST 468. " huru erik giorde honom skade mot thz GOde han honom giort hade" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3735. " iak vSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBär daghlica mz honum oc hedhra han mot the miSTykkio som han gör mi," STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 205. - emot, till uppvägande af. the (de GOda gärningarna).. . dugdho mot glömsko ok tholikum thingum ok the ey til forskuldan äwärdhelikx liffs STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 44.
mot
6) i förhållande till, i jämförelse med. the matta ware enkte räknande älla wärt mot the watne som i gen ware Lg 3: 486. Lgren. 1875.">LfK 125.
mot
7) om (fientligt) sinnelag el. handlingssätt: emot. hwi han swa illa mot honom giorde STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5525. " fSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alskhet moth honom göra" ib 4244. - på. wredhgadhis mot sinom spädha son STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 95. - vid. STygDis. .. mot modhorinne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 95.
mot
8) emot, i STrid. mot. hauar iak STandet ii STriþ mot hanom Lg.">Bu 142. " hioldo förSTa bardaghan mot kunugenom af GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Granat" ib 177. " jak skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre göra nakat genuärdhoght mot gudz kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio ok hans tro" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 368. " vm han synda älla brytir mot honom" ib 1: 287. " bryta mot häLga lagen" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 291. the villo mot marsken wara STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5487. ib 5361, 5539. " at STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrey mere mot marsken ganga" ib 5537. at STa mot konugen ib 5551. " äru. .. siälana foresedha oc kända j minom guddom hulkom tho änkte moot är til skadha (för älla til skadha? obfuit nec obeST) at jak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al thing fore veet" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 127. sighia mot hänna Lg.">Budhordhom ib 4: (Dikt) 269. hulke som mot lydhnonne ato frukt aff wisdomsins trä ib 274. läggiande synd owir synd mot sino samuite ib 1: 115. slotet mune han mot laGOm fa STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2348. som mooth thässom warom doom göra STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VaH 24: 319 (1414). gör han mot naturlik skipilse Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 55 (139, 59). här är then man som daghlica tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala mot laghomin ok mot thässom STadhenom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 166. " GOrius af Armenien. Utg. af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Greezske korradhe mot them som crisne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varo af ebräscom" ib 142. thu sitir oc döme mik äftir laghum ok biudhir sla mik mot laghonin ib 168. " thu vil os STröm. 1868--70.">Sunder skilia mot bäggias STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Vara vilia" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 364. " moth mith mynne giorde the thz" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5093. tolf oärlik åthäue, the som äru bådhe mot skälum ok mandome Bok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 45. (115, 49). thet är mot naturlik skipilse, at man tSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Ala mykit widh sin mat ib 54 (138, 59). at hon aff särlike STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlzwSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldogx gudhz gawt sit lijff mot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom sinom likamlikom kraftom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 265. - emot, i STrid mot nåGOns vilja. thz är idher moot Iv 1188. " the wilde göra saa hwem thz war medh eller mot" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5624. - i motsats till. hör nu huat mine ouini göra mot thy som mine vini giordho fordhom STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 75. ib 3: 368. " präDikadhe. .. aff ödhmiukt mot höghfärdhinne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 108.
mot
9) emot, till, på, till bemötande af, till försSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Var mot. swaradhe mz skälom mot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom them thinGOm som iudhane hafdho owir han kärt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 172. - emot, till bekämpande af, till skydd mot, till afhjälpande el. Botande af. ilt skSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al moth ondo ok baBok om Konnunga STyrilse och HöfDinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">VareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KStaak moth wädher GO 1002. aabrut. .. dogher moth lönlek siukdom LB 5: 80. moth ether ib 9: 108. 10) aSTycken på Forn Svenska.">BS. ss STröm. 1868--70.">SuSTycken på Forn Svenska.">BSt. motighet, motgång. badhe mz oc moot koma honom til GOdho Bo 66. - Jfr gen-, in-, thvärt-mot.

Part of speech: pp

Grammatical aspect: prep.

Alternative forms or notes:
  • moot Bo 66 ; Gr 301 ; Bir 2: 127 ; VKR 13 ; Iv 1188.
  • mooth VAH 24: 319 (1441); RK 3: 1419),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back