Mot

Old Swedish Dictionary - mot

Meaning of Old Swedish word "mot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

mot Old Swedish word can mean:

mot
möte, sammanträffande. "fik ens fatöks manz moth (mötte en fattig man)" STenianus. Se Lg.">Bil 611. " en vng qwinna kom i moot vidh han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 284. " tha kom. .. jomfru maria j moth widh (mötte) Diefwlin" ST 71. ib 297. " thy (för thu) skAlt ey thro oppa dröma, ey oppa moth ellir footh, oc thro ey ath een människia hafwir bätre moth än annor (att det är bättre el. lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLigare att möta en menniska än en annan), oc ey at nokot dywr hafwir bätra moth än annat" ib 33. - Jfr ars-, bya-, gatu-, härra-, lidh-, lidha-, manaþa-, munka-, präSTa-, siu natta-, väggia-, vägha-mot.
mot
1) emot, till mötes. kom a moot sinom herra Bo 247. " haffde konungen reth sik wt a mot fAlantin" Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 26. " koomom wi aamoot (kommo vi till möte el. sammanträffade vi med) warum godhum ok wittrum raadhgiwm" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). ib 5: 374 (1344, nyare afskr.) - om rörelse i fientlig syftning. enä resyu vt sändä a mot gupz owinum Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 566 (1346); jfr 5, 6. komo a mot þem þe fäm heþno kunuga Bu 177. " drogh honum aa moth" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1414.
mot
2) midt emot. til sit Bordh honum sitia loot widh annan ändan sik a moot Al 2258.
mot
3) i utbyte mot, till gengäld för. at mot thenna kerlek ok gotgerninga haua the hedherlika ok renliwis frv mik hugnath ok äradh oppa tolf maAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer swenska päninga Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 117 (1409).
mot
4) om (fientligt) sinnelag el. handlingssätt: emot. gAlin oc gryMBer a mot criSTno folke STenianus. Se Lg.">Bil 434.
mot
5) emot, i STrid mot. hwar Sum aþrum gör a mot Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). Sum þeem göra a mot ib 669. " Sum slikt tAlar a mot riddärä" ib. " hwar a mot gör þämmä STaþuä" ib 668. " þe Almoghan ofriþa a moot kununglikan räät Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Varn, oc þessom STafghä" ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). at wäpia a mot þere näfnd ib 378. ib 605 (1346). luua hänna (för hänne) liua ii renliue a mot iuþa laghum ok siþum Bu 5. " tha giordhe iak a mot minz herra Budhi" STenianus. Se Lg.">Bil 487. " thy at han at forBudhna fruct amot lydhnonne" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 274. ängom fiskom ärom wi a moot Al 6082. " hiollo badhe domarene oc conSTantinus amot them mz silueSTro" STenianus. Se Lg.">Bil 84. " läto sik angra aff Allo hiärta: at the lyddo synom mago a mot hanum (Petrus)" ib 118. - emot, i STrid mot någons vilja. vtan thz honum a mot gar Fl 1082. " thz war Almoganom enkte amot" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 172.
mot
6) emot, till bekämpande af. preDikadhe mäSTar arnAld j rom a moth STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa giri til thera rikedoma ok gen thera kräselicom lifnadh STenianus. Se Lg.">Bil 782. " sääth. .. ey thz mik aamoth äller til swaars" Su 121. - emot, till skydd el. hjälp mot. amoth BotAlöST maAl kriSTa wid riff ok thool Go 958. B) ss adv. emot, till gengäld. wy wiliom bränna ather a moth Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2990. - Jfr här-, thvärt-, þär-a mot.
mot
1) emot, till mötes. om rörelse i fientlig syftning. foro the iärlsins här ij mot FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 2335. Alentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.">Va 25. " rördhe sin häär them j mot" MB 2: 277.
mot
2) emot, midt emot? thet törn som STar i moth skipbroffwen FM 230 (1505).
mot
3) emot, i STrod mot. iak hafuer hänne giort swa mykith ij moot FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1034. " bryther Aldhermanne i moth" SGGK 104. " droge the honom in emott sweriges lag" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5102. loth sätye sig ter til häreshöffDinge, i mot ederth breff oc i mot mijn wilje BSH 5: 338 (1509). - emot, i STrid mot någons vilja. thz war mik i mot Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4114. B) ss adv. emot, till motvärn. brös faST i mot Di 149. - Jfr här-, in-, thvärt-i mot.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • moot )
  • a mot
  • amot.
  • aa moth. a moot. aamoth. aamoot),
  • a mote
  • amote.
  • a matte SD 6: 7 (1348, gammal afskr.)),
  • i mot
  • i mote , ss prep.
  • mots maþer ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛘᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SGGK
Stadga för ett S:t Görans Gille vid Kopparberget. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back