Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än Old Swedish word can mean:

än (æn)
sed, autem.
än (æn)
1) för att beteckna ett motsatsförhållande: men, men deremot; men åter. är eig sanpröuat til. oc eingti vtan man iäuar vm þeem. the skulu egh þässa plikt vp bära. vtan the sculu skiära sik mäþ tolf mannum. them sum trygger äru. .. än hwar sum sik bindr thär til. at han wil pröua vp a nokon thässa sak. briSTer sithan ok är egh san. taki vp þa plikt han hafþe hanum ätt SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). " wäll mughu ok skulu thylice män faangäs af laghmannum ok minnä domärum, än eigh lijf miSTä fyr än thät hawer wäritt firi oss siälwm oc warum dome" ib 4: 465 (1335, nyare afskr.); jfr 2. ib 5: 375 (14344, nyare afskr.). mädh laghum ok laghä doomom skall man sijtt kräffiä, aater faa, ok sik eghnä, än eigh mädh rane oc walldzwerkum ib 4: 466 (1335, nyare afsrk.). ib 5: 377 )1344, nyare afsrk.). hon (ɔ: renliues dygþ) ära. ok ägha. . .. en af giri ok luSTa likamans kuMBar heþers spiäl STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 183. " lthässa hems liff allom them thät hafua liwft. .. dara alla lthem a thz thro. .. en thessa hems dödher er litla STundh hardher ok ther näST glömder han endhar alla vseld" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 477. " hon (ɔ: siälin) vnderSTaar enkte för än hon seer eller hörir än ängelin hawer inskapdha oc infödda mz sik siälwom aldra thinga liknilse" MB 1: 55. " ysaac han war kärare at esau. .. än rebecca älskadhe meer iacob ib 208. mwrin war. .. hundradha alna högher än tornith siälfft twäggia raSTa höght. .. än STadzsens widhleker om kring war siäxtighi raSTer" ib 175 ; jfr 3. besatte han bärghe, än ekke förmatte han fördriffwa them som Bodho j dalomen ib 2: 70. " nu hawa all wärulzlik Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diwr aff sin naturlik skipelse, thet the mågho sik medh hylia, ok wäria firi allo thy them må skadha. .. än mannen han födhes nakin aff sin eghin skipelse, oc hauär han aff sik sieluom änkte thet han må sik medh hylia. .. ok hauär änkte aff sik siäluom thet han må sik medh wäria" Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 4 (7, 4). ther (ɔ: hur som STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere rådha) wilia. .. alle rådha ok engin rätt göra utan ivir armt folk, än bryta the rike, ther må engin vm tala lib 9 (20, 9). iohannes döpte j vatne än j (vos autem) skulin döpäs j thöm häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghä andä STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 131. " thu thik mz blomSTer lySTa ma än iak mz sorghine skal om ga" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1371. " är merkiande at sySTra oc brödhir i allom lichamlichom ärendom. .. sculu lydogha oc trona wara oc them fulföSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia eptir thy modhir abbatissa biudhir. .. aen j allom them ärindom som andelichin äru. .. scule the. .. lydha fadhir confessori" VKR 10. " en tedhe iak thik hulkin som Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwllin atte lönlika. .. än annan tedhe iak thik j hulkom Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diäfwllin herraGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dis vppinbarlike" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 399. naar the faSTadho, skuldo the enkte äta then daghin en vm nattena matto the äta swa opta the wildo ST 138. " ther är sörghiande som wärre koMBer äpter godha. än her är idher glädhiande ther dygdheliken kobmer äpter litit werdhan" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3. 202. gunnar konugn ok tw magän far j hymelandh än j vilen, än myn vnge son gyntar han skal bliffua hema Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 299. " wanhugxande män teh wita ey eller akta at gudh är swa fulkomen aff sik siälwom at han thörff ängxins annars widh. än thörffte han rwm och STadh, tha ware han ey fulkomin aff sik siälwom" MB 1: 34. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 206.
än (æn)
2) för att ankyta ett inskränkande el. moGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Difierande tillägg, ett uttande hvilket innebär ngt som man oå Grund af det föregående juST icke hde anledning att vänta el. dyl: men, men emellertid, men dock, men likväl. firibithum wir hardlikä. at hwarte riddare äller swenäwapn. ther qwäde sik sin i mällin mäþ vqudthins ordthom. .. än thät firi biuþum wir harGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dilikä. at eingin händ äller forsaat göris thär fore. fyr än wir läggium þät af therrä i mällin SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). väl är then daghin (påskdagen) mykyt värdhelikin. .. än af thässe ascensionis höghtidhinne sighir sancte auguSTinus. at thänne daghn är meer höghtidhelikin än andre Bo 252. " þu döve pino mäþ truldom än ändeleka sculu þä sarleca bita" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 414. " huarn dagh äpte varn härra. vigþo alle appoSToli varns härra licama. ok nöte sialue ok gauo lcriSTno folke. än förSTo hgöhtiþes mässa. mz ärkebiscops älla paua Bonaþ. sagþe iacoSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bus i ierusalem. ok petrus i antiochia. oc marcus euangiliSTa i alexandria" ib 195 ; " jfr 1. vi skullom ena fäghirSTa iomfru os til huSTru haua takit. .. än hon. .. forsmadhe vart hionalagh" Gr 286. the som the tyände haffwe beSTelth. .. the hade ecke velie tiil athi skulle ffare vel. än jach hoppis tiil gudh, ath the skole fframdelis ffa skam ffor möden Grönblad. 1857.">FM 502 (1510). haff[we] wij tet tyST ok lönlige hafft och haffue innen medh oss, swa ath wij thet ey röre wele for for:ne menichet. .. än hwat edher herredöme ther om göre vele. .. thet sette wij eders herredöme BSH 5: 68 (1506) ; jfr 3. haffde paffwen honom han brende honom slapro, än han haffwer baBok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KStandara PM LXVI. saghe biscopin. .. hwilkin idhra ther aff weet. han skal thz sielwer kännas. än i thz sin kändes engin ther widh STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 20+5. ey lät. .. biscopin aff at lukka oc thrugha. at hin skulle Bort kaSTa sin osidh. .. än han STodh faSTer i thy han hafdhe böriat ib 198. " syntes ther vij orma STore oc STiwgge än ej baro lthe sik aat nokrom skadha" ib 211. tha aatta maandadha lidhne äru skulu tha alle saman kompne vära; än iak vilde gerna koma braat för än the herra skilias aaST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 647 ; " jfr 1. petrus ok johannes swardho them. .. hwat ey moghom at vi tala hwat som vi saghiom ok hördhom än the hötadho them ok läto thöm lidoghä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 138. " iak se. .. at þu äST STorhughaþar. än huat hialpar mik at þu dör mz mik" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 491. " jak haffwer nw fornommith, at vnderleget regementer her i rikith begynnes, än gud vende al ltingh i teth besSTä" BSH 4: 278 (1501). än þo, men dock, men likväl. þe hafþo alle ful paula vald: än þo bar petrus förSTa namp STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 130. o herra min. hwat thu mykyt ödhimukar thik oc vil thik löna än tio l(sed) kan thu thik äkke löna fore iohanne thinom döpefadhir Bo 39. " anna prophetissa hafdhe Bonda, on tho spadhe hon af criSTo. .. och maria magdalena war wärlzlikin än to sa hon förST chriSTium wpSTandande af dödha" Gren. 1866.">Ber 77. MB 1: 344. - Jfr än alt likoväl a, än tho alt likoväl. län tha likoväl. alla tre under likoväl.
än (æn)
3) för att uttrycka öfvergång till ngt nytt vare sig detta STår med det föregående i närmare el. i mera lösligt sammanhang: men; åter; STundom närmande sig betydelsen: och. äpte thässum trym mansins skipilsom räknas thrighia handa manna lifnadhär här i wärildene. än then förSTa likas widh ängla lifnadh, ok thän lifnadh hawär renliwis folk Bok om Konnunga STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 3 (5, 3). guz ordh växto daghlikä. .. ok mange af iudha präSTomin toko criSTnä tro än (autem) STephanus. .. giordhe marhg iärtekne j folieno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 142. " sidfhan var herra ihesus hafdhe tha giort sinne modhir oc takit af hänne vyrdhning. välsinadhe han alla oc foor thädhan än the fiollo nidhir a iordhenna oc badho at han skulle sköt atirkoma" Bo 236. " ther äptir kom var herra ihesus atir til häSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgha fädhrena. hulke som. .. varo i frygdhinna lofwi. .. än hwat the sungo thz veet han" ib. " göm väl aat them huru the STa kring om han. än varfw ä näST opsidhis vidh han" ib 238. var israel ganzska hardeliga nidhertryktir än herran gudh vpwäkte domara hwilke them frälsa skulde aff fienda handom MB 2: 73 ; " jfr 2. tha bedddos mannin nadh. oc aSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flowadhe alla afgudha thiäniST än biscopin bödh honum ga til sanctum germanum" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 210. hwilikn sySTer sent koMBSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir swasom äpther eth miserere meGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di deus nighe oc siti huar hon finder rwm wara än hwilkin som sent komSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir, swasom äpther fyra miserere mei deus böte mit a gulfueno liggiande framSTopo, oc länsade tySTelika ena pater noSTer oc swa STande wp oc sithi ytarST aff allom län hwilkin som alzSTingis Bortto är, wtan orloff widhergange sik j capitulo, oc tak,i hardare plikt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänGren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 33 ; " jfr 1. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Alternative forms or notes:
  • en )
  • än ta ujm , se þa um.
  • än tha än , se þa än.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back