Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än Old Swedish word can mean:

än (æn)
L.
än (æn)
1) än en gång, åter igen, ånyo.
än (æn)
2) därtill, ytterligare, ännu. Jtem maa oc läggias en alSTigis slätter STen räth föe holit äller än nidre pa jordenne. .. oc än teslikis nokor pigger äller forma pa ognenom STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 563. Nu nidergångande at spirone war en mindre perla på hwarjo sido. .. Nu en nider bättre i hwarjo spirona. .. SToodh en röder STeen G. Carlsson i Fornvännen 1956, s. l00 (1454, avskrift). andra helfthen aff gaardhen höre domkirkione til met mins faders eighen wilia oc befälingh än eendelis for hans geeld STrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur SkokloSTers Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.">Svartb (Skokl) 502 (o. 1470). xxvj marcker STocholmske rede peninge som hon. .. annamaet hade. .. primo xviij marcker. .. än viij marcker STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 174 (1490). gaffs Hans vardhscriffuere x mark i sin lön, intet än STaden hanom skyldogh STockholms STads skottebok 1516--1525 samt STrödda räkenskaper. Utg. genom J. A. AlmquiST. 1935.">Stock Skb 120 (1505). Thy at om her vore alle vore ordhens bröder och än sySTrana mädh STorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.">Troil 5: 318 (1515).
än (æn)
3) ännu, fortfarande. Än gar gudhz miskwnd ok nadh othalica offwer alla them SkrtUppb 26. Ok än (adhuc) ware thät swa STorum härra lithin gaffwa ib 89. tw hawir för fata ok salt herra Halwardz järn. ja, sade Olaf, ja saa giorde jak än i fiord STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 134 (1460).
än (æn)
4) även, till och med. Oc än (quoque) iak owärdogh all fasas oc forfäras, nar dödhin mik aminnes Mecht 97. 5) ändå, likväl, det oaktadt. waare thu en hälghir man, ey är thu än fultryggir Hel män 134. än hade han tha glömt ij kirkiar eller iiij, som han wiidh galgan widerkendes. .. Än hade han flere kyrkiar STolith och opbrutit, ther hanom ey kom j hogh STb 2: 293 (1488).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • en )
  • än nu adv. ännu; redan. Andrometa. .. wnderwiste Hectorj the syn hon seth haffde än nw wiid the smana lagho j sängena Troj 180. " och sade ath han är ecke än nw dödh" STb 3: 390 (1498). " samme tiid böd mi herre sielff konungx frid. .. til thess theres ärende äre än nw atskild fför ricsins raad" STb 5: 19 (1514).
  • än sidher adv. än mindre; se sidher adv. Tha swarede for:ne hustrw Aleth: Bade myn framledne bondes och mith ey til recker at bethale tredingen aff gielden, en siden all gielden STb 3: 170 (1494).
  • än til ända till. än thil thenna dagh SD NS 2: 795 (1414). Jfr ä til.
  • än tha adv. ännu, alltjämt. han saa hänne jngen hiälm haffwa. . män warde hon siig manliga fordy än tha Troj 241. " än tho adv. ändå, likväl. Än thok är bäter at bläst är KarlM (Ver) 84. Än thog skalt thu thik ey wphöghia aff thässo" SkrtUppb 37.
  • än tho at
  • än thy
  • at )
  • än um konj. om, ifall att. Oc än wm skipith förgingis oc sloghes söndher, tha skwla batzmännena hiälpa wpsanka seghel, tygh, takel oc annar tingh PMSkr 90. - Jfr annars-, fyr-, mer-, utan än.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
Troil
Skrifter och handlingar til uplysning i svenska kyrko och reformationshistorien. [Utg. av U. von Troil.] 1--5. 1790--91.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back