Än

Old Swedish Dictionary - än

Meaning of Old Swedish word "än" (or æn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

än Old Swedish word can mean:

än (æn)
1) konj. " om, i fall. Jfr Lgren. 1866.">Bergqvist, Stud. öfver dden kond. satsfogningen i fornsv. s. 28. f. än min guþ brytar eigh niþar þin guþ. þa vil liak ofra þinom guþi" Lg.">Bu 189. " än thu thror a han, tha wardher thin siäl hel ok säl" Lg.">Bil 452. " än thz (vinet) wardher mera blandath, tha mintzskas thäs dygd oc smaker" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 107. " än iak är thin win, tha far ey bort ower thin swen" ib 188. " än oxe stanger maneller kono til dödh tha skal loxan byta nidher mz stangom til dödh" ib 366. " än the fa natwrlikin manna dödh, tha hawer iak lwgith, oc ey hawer gudh mik sänt ib 405. än iak hawer funnith nadher fore thinom öghom. .. tha bidher iak thik. .. at thu wili o föLghia" ib 354. " än mannin see ok kan pröua at licammin forma at vara vtan alla handa lustelica lekt ok halDir sik the vt aff for gudz skuld tha fo skylla han stor lön aff gudhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 183. " än i wilin widh hans tro taka tha frälsar iak idher fra thenna draka" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 192. " än þänne man är goþar. pröua þin skäl ägte mot hanom" Lg.">Bu 21. " än thz. .. spörs hwar waar herra war för än nakath wardh til ther swarom wi til, at han war tha ther han är nw hema at sins siälffs" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 33. " än ij vilin skulin ij mik fa siw hästa ther bestä magho vära" KLemming. 1844.">Fl 488. " än thu äst spaman hwi spadhe thu ey thinu lande ok frändum thz them nu ifuir gange" Lg.">Bil 314. " en nokor presenterade hanum dyr KLädhe tha selde han KLädhit" ib 650. " än iak gafue thik thz min herra biudher gifua fatiko folke tha giordhe iak a mot minz herra Lg.">Budhi" ib 487. " än nokor thera lughi sik wara gudh tha ware han gudhz owin" ib 81. en the (afgudarne) varin gudh tha visto the väl at vi vildom them kasta wt j sion ib 902. " än ensamne godhe män hafdo goz ok wald ltha matho the venta thz wara siin andelik län" ib 647. " än nakar hafdhe swa frälst gotz, at honum wae änkte giwith, tha ware han fräls at giwa them han wille, oc lata them länger, tha mondo hedhne män sighia, at han formatte ey länger" ib 402. " än ey ware then til älla funnis hulkom han skulle atir gälla the illa fagno thingin älla gozit tha matte han thz gifwa mik ok offra" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 54. " þa ma faþren nyutä þerä thiänist än oskipt är þerrä mällom" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). tha teer han (konungen) sik älska thom vm han latir thom nyta godh gamul lagh ok än grymme foghota ok länsmän. .. herras ey owir al moghan KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 311. thu gör sanctum petrum wredan en thu läte gregorium fra os fara Lg.">Bil 712. " ängin godhwiliogher läkiare giwer först onytan lekedom, oc sidhan bätre än han hawer bärgia äMPne" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 453. " jak wil thiäna thik siw aar fore rachel, än thu wil mik hona giwa" ib 221. " lhan ma mik läkia en han wil" Lg.">Bil 427. þu scalt alla pino fresta tel nokor bitar. än þu vilt eigh guþum ofra Lg.">Bu 414. " at þu matte fa himirikis naþer. än þu wilin mik at sätta" KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 192. Di 239. wi. .. jättum. .. stadhlichä oss thlikä storKLemming. 1844.">Flockä waar land ödhä, mädh warrre macht minne skulä görä, än the sik eigh sialfwe styrä williä SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). ib 5: 375 (1344, nyare afskr.). hwat sum eigh Lgren. 1866.">Beredhes fyr än giäste af gäradhe rijdher, thät är i röwät, ok eigh köppt än bonden nakiäre ib 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 376 (1344, nyare afskr.). hawe firigiort sinom egholutt ther i, än han war nokor ib 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 377 (1344, nyare afskr.). taki likt ib 1: 669 (1285, nyare afskr.). i moysi laghum þa iuþa ensamne þiänsaþo guþi waro män ok kono forbanaþ än þe egh barn fingo Lg.">Bu 3. " sanctus argus[tinus] sighar at guz son vare lango for födar än han stygdes eigh viþ ena fula synd som mäniskio natura var smittaþ mäþ" ib 64. " cristofurus saghþe sik minna þän pust. än han eigh cristen vare" ib 499. " nw ware min glädhi all hel. .. än modherin lifdhe mz barneno" Lg.">Bil 270. " fastare sculde jak hafwa til lhuggit: en jak hafdhe när warit" ib 833. " tha öpte iudha. ok sagdho sik sigher hafua wnnit en sluiester gate ey samulundh giordh" ib 85. " leo. .. badh sanctum petrum rätta sith bref en nokot ware wrankt" ib 680. han. .. bödh hanum halft sins rikis jngiäld en han skipadhe swa at ephygenia giptis hanum ib 238. pauin bödh sik vnder gudz dom at taka vars herra licama sik til skam oc fördömilse en han thes sakir ware ib 779. " tha munde moghin dräpa neronem: än ey hafdhe petrus thöm thz forLg.">Budhit" Lg 107. " matte wäl fadhers hiärta giwas widh. .. än han ware ey fulkoMPlika lydhogher gudhi, oc än gudh haffdhe ey honum wisath, at gudh skulle än lata sin son offra foro han, oc fore alt mankönith" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: l200. ware gudh misläMPn domare, än han gawe mannenom bätre doom eller wärre. än androm Diwrom ib 45. " gudh late aldre nakath ilt wardh, än han formatte ey oc wille got göra aff illo" ib 86. " ängin än i dagh skyldadhe sik mz nakrom scriptamala nadhom ewinnelikt himerikis liiff än ey ware ihesu christi dödher oc blodh" ib 104. " hwar ma finna, at aldre födDis änkte barn, än wy ware nakar wäxen man för som fadher matte wara. oc ängin päping nome book än han hafdhe ey nakan mästara" ib 93. " ware ey abrahm mandrapare, än han hafdhe dräpith sin eghia son, fore gudz, wilia" ib 467. " almnännilikä friþbiuthum wir þät. än riddäre äller swenavapn slar nokor härrä swen. at thär wardhe eingin häKLemming. 1881--82. SFSS.">MD äptir af hans härra wäghnä" SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). fra þem daghenom. än staþren varþar Lg.">Bilagþar. läs nycristnat barn iui prtenom vars härra hand bref. ok lkiam skyt KLemming. 1844.">Flyia filanda Lg.">Bu 190. " dock spurde siluestrum. hwi christus en han war gudz son. .. lät sik döpa" Bi l 83. " þässa kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu ma pafin en han vil op nyia" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Art)178. - (?) jac wil thz (slottet) holda mz stora äre en j ther nw mana vppa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5808. - nu än, se nu A 3. - närmande sig betydelsen af at. yffrith är iak riker aff thy än min son iosep liwer KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 252. " ey ma thz kallas mandrap, än nakar wardhe dräpin fore iLgerninga" ib 467. - Jfr þ-, um-än, äfvensom än, koMP. lkonj. c.
än (æn)
2) inDirektn frågeord. o,, huruvuda. nerö spör än han är patrodus Lg.">Bil 124. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2074. Lg 31. " lete oc spyri granleka, en nokot är þät ingäld. .. vndr pafa döme är kumit vskeleka" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 179. riddarin. .. wilde se än hon han kände älla hans synd wista swa som för ok sprudhe aff hänne än hon han kände KL 6. mik matte. .. vä undra än (mirabar si) nokot wrpþe guz offor af Diwls gifno bloþe Lg.">Bu 520. " skudhe än vindögha är a vä" SR 44. " scula þe som vapnsynenne firi standä, scuþä hans forfall, oc än þän mannen som þiänä scal af hans veghn, är nytter til rikesins þiänsit, älle ey" SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). the gaa til then spegelin ok skudha sik j honum än therra änlithe är rent ok vtan smitto, ällir om therra KLädhe äro renlikin MP 5: 63. " vakta än vatnith vnfärghar sik" KLemming. 1844.">Fl 1121. " wille hon röua, än thz ware sant, som gudh hafdhe forLg.">Budhit" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 147. " wilianDis försökia än han wille bliffwa vidh sin ordh" ib 2: 184. " är thz ey alt et at huxa än swa ma waa, oc wänta at sw är" ib 1: 95. " nw är än äpte rat spöria. än mannen skulle thola dödh, än han hafdhe ey syndatn. eller skulle han wara ewinnelik" ib 103 ; " jfr 1. han skal huxa om thet han giua wil, vm thz är hånom quämelikt ok skadhalöst, thylik ting giua thöm thz bedhas, ok än hånom se quämelikt som bedhes tylikt ting af suå manne tiggia" KS 34 (88, 37).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so än may have also been written as æn

Alternative forms or notes:
  • en.
  • an VGL I B 1: pr.; A 15, J 18; ÖGL Vins ind. 4), kond. konj. och indir. frågeord

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛅᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back